Matematika - 2. stupeň

Napsal(a):  | 20.08.2015

Vyučující matematiky

RNDr. Jana Borůvková  

Mgr. Zdeněk Bukvář      (Informace vyučujícího zde)

Mgr. Veronika Bukvicová  

Mgr. Věra Zapletalová

 Užitečné odkazy

Speedmat     ZŠ Dobřichovice    cihak.webz.cz      Geogebra    rozklad na prvočísla    římská čísla    matematika.cz   prvočísla   abaku  Pazout

Učebnice

Výuka probíhá podle programu Tvořivé školy
v 6. - 9. ročníku s využitím učebnic z nakladatelství Fortuna (Detail zde: 6, 7, 8, 9)
s využitím různých pracovních sešitů a sbírek úloh.

Hodinové dotace

6. ročník 4 hodiny týdně
7. ročník 5 hodin týdně
8. ročník 4 hodiny týdně
9. ročník 5 hodin týdně

Vzdělávání v předmětu matematika

Vede žáky k rozvoji logického myšlení a rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí, zejména kompetence k řešení problémů. Matematika ve vztahu s fyzikou, pracovními činnostmi a chemií má za cíl vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a návyky, aby bylo dosaženo zvýšení technické úrovně vzdělanosti naší společnosti, která je obecně považována za nedostačující. Charakter výuky matematiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žáci poznatky získávali na základě individuální nebo skupinové práce. Žáci provádějí zvolené činnosti, které je vedou k pozorování určených jevů. O předkládaných jevech se žáky diskutujeme a vybízíme je k vyjadřování názorů a formulování závěrů vlastními slovy. Tímto způsobem umožňujeme žákům samostatné znovuobjevování poznatků, čímž podporujeme postupný rozvoj klíčových kompetencí a podněcujeme zájem o výuku. Po upřesnění závěrů učitelem si žáci získané poznatky snáze osvojují a zapamatovávají. Učivu, které jim je předkládáno, rozumí, neboť na mnohé dokázali přijít sami. Žáci získávají sebedůvěru a nic nebrání dalšímu průběžnému rozvoji klíčových kompetencí. Vzhledem k rychlému rozvoji vědy a techniky vedeme žáky k přesvědčení, že dobré znalosti z matematiky uplatní v současnosti ve všech oborech. K pochopení, že matematika je dokonalý nástroj, který jim může pomoci k dosahování převratných objevů.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
shrnutí a upevnění učiva prvního stupně, geometrická symbolika, desetinná čísla, úhly, trojúhelník, osová souměrnost, dělitelnost přirozených čísel

7. ročník:
celá čísla, zlomky (racionální čísla), poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, středová souměrnost, konstrukce trojúhelníků, rovnoběžníky, hranoly.

8. ročník:
mocniny, celistvý výraz, lineární rovnice, kružnice, kruh, válec, Pythagorova věta, konstrukční úlohy - využití množin bodů stejné vlastnosti

9. ročník:
lineární nerovnice, soustava dvou rovnic o dvou neznámých, lomené výrazy, podobnost trojúhelníků, využití podobnosti v geometrii, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, funkce - úvod do problematiky, lineární funkce, jednoduché kvadratické funkce, jehlan a kužel.

Hodnocení matematiky

– stupeň zvládnutí učiva
   – minimálně 10 známek z testů za jedno pololetí (testem se rozumí písemná práce v rozsahu 10 – 20 minut)
   – známka z jedné písemné práce za čtvrtletí (na celou vyučovací hodinu – 45 minut)
– systematické vedení sešitu
– aktivní práce v hodině
– nošení pomůcek na hodiny
– systematická domácí příprava

Matematické soutěže 2017/2018

 Matematická olympiáda 2017/18 zde zadání ke stažení: MO 2017_18

   Domácí kolo      9. ročník   první trojice úloh - do 24. listopadu 2017  druhá trojice úloh - do  5. ledna 2018   
                           6. - 8. ročník  první trojice úloh - do  19. ledna 2018 druhá trojice úloh - do 28. března 2018
   • Obvodní kolo      9. ročník -    
                           6. - 8. ročník  -   
   • Krajské kolo - pouze pro 9. ročník -  

• Pythagoriáda 2017/18
   • Školní kolo     (6. - 8. ročník) - 
5. dubna 2018
   • Obvodní kolo  (6. - 8. ročník) -

Matematické soutěže 2016/2017

 Matematická olympiáda 2016/17 zde zadání ke stažení: MO 2016_17
  
Domácí kolo      9. ročník   první trojice úloh - do 30.11.2016  druhá trojice úloh - do 10.1. 2017    
                           6. - 8. ročník  první trojice úloh - do  5.1. 2017 druhá trojice úloh - do 22.3. 2017
   • Obvodní kolo      9. ročník -     24. 1. 2017
                           6. - 8. ročník  -      4. 4. 2017
   • Krajské kolo - pouze pro 9. ročník -   14. 3. 2017

• Pythagoriáda 2016/17
   • Školní kolo     (6. - 8. ročník) -  27. 1.  - 2. 2. 2017
(který z těchto dnů, bude upřesněno později)
   • Obvodní kolo  (6. - 8. ročník) -     16. 5. 2017 na ZŠ Na Planině

 

Matematické soutěže 2015/2016

 Matematická olympiáda 2015/16 
   • Domácí kolo      9. ročník   první trojice úloh - do 24.11.2015  druhá trojice úloh - do 5.1. 2016     
                           6. - 8. ročník  první trojice úloh - do  5.1. 2016 druhá trojice úloh - do 22.3. 2016
   • Obvodní kolo      9. ročník -     19. 1. 2016 - informace - výsledky
                           6. - 8. ročník  -      5. 4. 2016
   • Krajské kolo - pouze pro 9. ročník -   22. 3. 2016

• Pythagoriáda
   • Školní kolo     (6. - 8. ročník) -  v březnu 2016
   • Obvodní kolo  (6. - 8. ročník) -     11. 5. 2016

• Matematický klokan 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 12 říjen 2017 14:03

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 66
červen 2017