Pro žáky a rodiče

 

Zase v lavici... anebo ne?

Creativity in the Classroom

 

V rámci programu Erasmus plus – mobility, jsem se hned první den prázdnin vydala do míst, která by chtěl poznat téměř každý student.

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 odpoledne proběhne v areálu školy tradiční akce Čarodějnice.Celý areál ožije čarodějnicemi a čaroději všech úrovní.

Žákům 4. a 5. ročníků nabízíme ojedinělou příležitost účastnit se zájezdu do Anglie s pobytem v anglické škole.

V pondělí 13. 2. 2017 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěžilo 65 žáků ve 3 kategoriích. V jednotlivých kategoriích zvítězili Dan Murk (6.C), Nicolas Hanslik (7.B) a Josef Vácha (8.B). Gratulujeme!

Základní informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2017/2018

Článek je pouze pro orientaci - aktualizované údaje zde najdete v průběhu října.

Podrobné informace v detailu článku.

KNJ obvodní kolo

Termín:30.1.2018 (úterý ) v budově PJZŠ Horáčkova

Prezence:  8.15 - 8.30. S sebou psací potřeby, přezutí, svačina, pití

Části: poslech, připravené téma, popis obrázku a volná konverzace.

Témata kategorie 1A a 1B (základní škola 6.+7. ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Meine Hobbys, Meine Familie und Freunde, Mein Tag und meine Woche,Wetter und Kleidung, Tiere.

Témata kategorie 2A  a 2B (základní škola 7.–9.ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Wetter und Kleidung, Reisen und Ferien, Leben in der Stadt und auf dem Lande, Mein Zuhause, Freizeit und Hobbys

 

 

Bern, čokoláda, sýry, Ženevské jezero, Ženeva, Altdorf, Luzern

Testování přihlášených žáků proběhne v termínech 14.10.2016 pro 9.A a 21.10.2016 pro 9.B vždy od 8,45 hodin v učebně fyziky. Předpokládané ukončení je ve 12,30 hodin, žáci se do výuky nevracejí. Poplatek 200 Kč za test je potřeba uhradit nejpozději den předem u třídní učitelky. Žáci, kteří se testování neúčastní, budou ten den zařazeni do paralelní deváté třídy a učí se podle jejich rozvrhu. 

Termíny testů profesní orientace pro zájemce z devátých ročníků jsou vyvěšeny na nástěnce výchovné poradkyně v přízemí. Kdo budete mít o tuto službu zájem, zapište se, prosím, do 22.září 2016. Cena za test a jeho vyhodnocení činí 200 Kč. Testy zadává a zpracovává Mgr. Alena Mášová z PPP Praha 1,2,4.

Prosíme rodiče, kteří žádají školu o podpůrná opatření pro svoje dítě ve školním roce 2016-17, aby poslali písemnou žádost k rukám ředitelky školy.

Všechny informace potřebné pro letošní školní rok budou na Moodle.

Podrobné informace v detailu článku.

Slavnostní zahájení školního roku 4. 9. 2017
Informativní rodičovské schůzky 21. 9. 2017
Ředitelské volno 29. 9. 2017
Škola před 50 lety 3. 10. 2017
Zájezd do Anglie 14.–21. 10. 2017
Projektové dny 24. a 25. 10. 2017
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2017
Čtvrtletní pedagogická rada 8. 11. 2017
Rodičovské schůzky 9. 11. 2017
Dny bezpečí 20.–24. 10. 2017
Mikuláš 5. 12. 2017
Konzultace s rodiči 14. 12. 2017
Vánoční turnaj ve florbalu 19. 12. 2017
Živý Betlém 20. 12. 2017
Divadelní představení pro 2. stupeň 22. 12. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Uzavření klasifikace 19. 1. 2018
Pololetní pedagogická rada 24. 1. 2018
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5.–9. 2. 2018
Školní ples 23. 2. 2018
Dny otevřených dveří pro zápis 7. a 8. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 4. a 5. 4. 2018
Ředitelské volno 4. a 5. 4. 2018
Akce ke Dni Země duben 2018
Třičtvrtěletní pedagogická rada 18. 4. 2018
Rodičovské schůzky 19. 4. 2018
Zájezd Korsika 20.–27. 4. 2018
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy (čtyřleté obory) 12. a 16. 4. 2018
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy (víceletá gymnázia) 13. a 17. 4. 2018
Zkoušky PET, FCE, CAE nanečisto 27. 4., 9.–11. 5. 2018
Zahradní slavnost k 50. výročí školy 3. 5. 2018
Fotografování tříd 4. 5. (10. 5.) 2018
Ředitelské volno 7. 5. 2018
Projekt 9. ročníků – Terezín 14. a 15. 5. 2018
Projekt 9. ročníků – cizí jazyky 21.–25. 5. 2018
Jazykové certifikáty AJ, NJ, FJ, ŠJ 11.–15. 6. 2018
Uzavření klasifikace 18. 6. 2018
Závěrečné zkoušky kursů Starters a Movers 19. a 20. 6. 2018
Závěrečná pedagogická rada 20. 6. 2018
Předání absolventských listů, setkání s rodiči 20. 6. 2018
Slavnostní předání certifikátů Starters a Movers 28. 6. 2018
Vysvědčení 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7.–31. 8. 2018
Zahájení školního roku 2018/2019 3. 9. 2018

 

Vyučující OV

Mgr. Eva Turoková                  Mgr. Petra Rejchrtová

PaedDr. Hana Sivanincová     

 

 

 

Učebnice

Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana, Šebková Jitka:
Občanská výchova 9 nakl. Fraus 2006
Rodinná výchova 9 nakl. Fraus 2006

Horská Viola a kol.: Občanská výchova pro 6. a 7. ročník základní školy, nakl. Fortuna 2005

Horská Viola a kol.: Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, nakl. Fortuna 2005  

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu OV

Základní náplní předmětu „Občanská výchova“ je výchova, vzdělávání a působení na každého žáka jako na jedinečnou osobnost. Učivo, které se v každém ročníku prohlubuje, zahrnuje několik oddílů, které se zabývají vztahy mezi jedincem a společností, schopností zdravého soužití, spoluprací, schopností orientace na trhu práce a možnostmi změn v rámci rekvalifikací.

V kapitole výchova k občanství se učí děti znát základy historie naší republiky, získávají přehled o současném dění ve společnosti a v praktické části se seznamují se státní správou, s jednáním na úřadech, se svými občanskými povinnostmi a právy.

Neméně důležitou je kapitola růst a rozvíjení osobnosti v průběhu života, zahrnující vývoj osobnosti v závislosti na životním prostředí, rodině a společnosti. Součástí výuky je také učení se pravidlům správného jednání v zátěžových situacích i při mimořádných událostech.

V oblasti prevence, která se stává nedílnou součástí tohoto vyučovacího předmětu, je učivo zaměřeno na předcházení závislosti na drogách i dalších návykových látkách, které jsou často společností tolerovány, a také na předcházení patologických projevů chování ve skupině (šikana, rasismus, diskriminace). Součástí této kapitoly je i výchova k toleranci a vzájemnému respektování osobitosti a zvláštností a umění zacházet se svými emocemi.

Oblast sexuální výchovy se zaměřuje svou náplní tak, aby se žáci dobře orientovali a měli potřebné znalosti o sexuálním chování (chráněný sex, antikoncepce, plánované rodičovství, odpovědnost za své zdraví, ochrana před pohlavními i infekčními chorobami, volba partnera, oddálení prvního pohlavního styku do psychické i fyzické zralosti, ochrana před znásilněním a zneužíváním, zásady chování v ohrožujících situacích)    

Náplní kapitol výchovy k volbě povolání je uvědomění si svých schopností a předpokladů pro jednotlivá povolání, umění orientace na trhu práce a možností zaměstnání při rekvalifikacích. Neméně důležitá je orientace v oblasti státní správy a sociální sféry.

Náplň učiva odpovídá požadavkům zvládání kompetencí tak, jak byly stanoveny ŠVP.

Formy a metody realizace: Skupinové vyučování, diskuse, výklad, příprava a prezentace samostatné práce v daném tématu, soutěže, testy, dramatizace, nácviky chování v různých situacích, projekty a další formy práce.

Nedílnou součástí na škole byla a i nadále bude spolupráce s odbornými centry, policií i dalšími organizacemi z oblasti zdravotnictví, kultury, sportu, bezpečnostních složek, atd.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:

Rodina a širší sociální prostředí
Škola a organizace volného času
Sexuální výchova
Rozvoj osobnosti
Závislosti a prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí

7. ročník:

Rodina a její vliv na mezilidské vztahy
Život mezi lidmi
Domov
Národ
Stát
Člověk a kultura
Svět kolem nás
Sociální rozvoj osobnsti
Prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí
Sexuální výchova
Klíče ke zdraví

8. ročník:

Vznik a vývoj osobnosti
Prevence
Člověk a svět práce
Sexuální výchova
Právo a morálka

9. ročník:

Člověk na trhu práce
Příprava na budoucí povolání
Hospodářství a stát
Stát a právo
Nadnárodní společenství

Projekt Terezín, multikulturní výchova.

Hodnocení v OV

Písemné a ústní zkoušení, projekty, aktivita v hodinách.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 68
únor 2018