Dan Martin Gerych

Dan Martin Gerych

pátek, 08 listopad 2013 00:00

Základní údaje o škole

Název školy:
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100

Adresa:
První jazyková základní škola v Praze 4
Horáčkova 1100
140 00 Praha 4 – Krč

Telefon: 261 225 848 (po ohlášení automatu volte číslo linky)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WWW: www.horackova.cz

IČ: 6043 6221

Datová schránka: 94pann5

RED IZO: 6000 37151

Resortní identifikátor školy (IZO): 102101302

Hospodářka školy:
Helena Dirová
telefon: 261 225 848 linka 23
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomka školy:
Ing. Petra Koželuhová
telefon: 261 225 848 linka 22
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu pro všechny platby, kromě Trianglu a školní jídelny:
7169 4329/0800

Triangl Horáčkova z. s.:
číslo účtu: 8042 8399/0800
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zde si můžete stáhnout kontaktní informace na školu.

Kontaktní informace na školní jídelnu najdete zde.

středa, 11 září 2013 13:24

Charakteristika školy

PJZŠ v Praze 4 je kvalitně fungující moderní školou, která má dobrou pověst mezi veřejností nejen na Praze 4, ale i v jiných částech Prahy. Svědčí o tom stálý zájem dětí i rodičů – k zápisu do 1.tříd se již několik let hlásí kolem 200 dětí.

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Jazyky, cesta k porozumění“. Školní vzdělávací program preferuje výuku cizích jazyků, přípravu žáků ke studiu na střední škole a práci s nadanými žáky. Současná vysoká úroveň jazykové výuky je zajišťována kvalitními plně kvalifikovanými učiteli, využitím disponibilních hodin ve školním vzdělávacím programu pro posílení výuky jazyků a nadstandardním učebním plánem, který je se souhlasem rodičů financován z jejich prostředků. Zvláštním fenoménem je systém kurzů pro přípravu na složení mezinárodních zkoušek v anglickém jazyce Starters, Movers, KET, PET, FCE a CAE.

Stávající systém jazykové výuky

  • 2 hodiny anglického jazyka od 1. třídy
  • 4 hodiny anglického jazyka od 3. třídy
  • 1 hodina konverzace s rodilým mluvčím od 5. třídy
  • Výběr druhého cizího jazyka – německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk
  • Výuka druhého cizího jazyka od 4. třídy, v 9. ročníku 4 hodiny týdně
  • Od 2. ročníku přípravné kurzy na složení mezinárodních zkoušek Starters, Movers, KET, PET, FCE, CAE
  • třídy se na všechny hodiny jazyků dělí na jazykové skupiny

Mezinárodní spolupráce

Zapojení školy do mezinárodních projektů, spolupráce se školami v zahraničí, pořádání zahraničních vzdělávacích i poznávacích zájezdů a obdobné aktivity se stávají stále důležitější součástí práce školy, zejména vzhledem k jejímu zaměření na výuku cizích jazyků. Děti tak lépe poznávají život v jiných zemích, jejich kulturu a historii, a tím se učí toleranci k jiným kulturám. To účinně pomáhá v boji proti takovým negativním jevům, jako je nacionalismus a rasismus. Kromě toho mají žáci možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti v praxi, a to je nesporně silnou motivací pro další studium.

Škola se pravidelně účastní mezinárodních projektů financovaných EU, v uplynulém období to byl program Comenius, nyní program Erasmus +. Spolupracujeme s partnerskou školou v německém Bielefeldu, zejména na divadelních projektech. Pravidelně pořádáme pro starší i mladší žáky zájezdy do Anglie, Francie, Německa i Španělska.

Výchovně vzdělávací oblast

Ve škole se dlouhodobě uplatňují prvky moderní pedagogiky orientované na žáka. Učitelé využívají metod programů „Začít spolu“ (Step by Step), „Kritické myšlení“ (Reading and Writing for Critical Thinking) a Tvořivá škola. Již několik let je do výuky systematicky zařazováno projektové vyučování, ať již v jednotlivých předmětech, či jako projekty pro celou školu.

Škola umožňuje žákům i učitelům velmi dobrý přístup k informačním technologiím, výuka ICT je součástí školního vzdělávacího programu.

Žáci se učí nejen ve škole, ale i mimo ni. Třídy vyjíždějí pravidelně na školy v přírodě, lyžařské a snowboardové kurzy, v devátém ročníku na vodácký kurz. Účastní se řady exkurzí, navštěvují divadla, koncerty, knihovnu a další kulturní a vzdělávací instituce. V 6. ročníku probíhá pravidelně kurz environmentální výchovy, v 9. ročníku žáci absolvují dvoudenní seminář o holocaustu v Terezíně.

Velmi dobré vzdělávací výsledky školy jsou patrné jednak z vynikajícího umístění žáků školy v celostátních testech Scio a Kalibro a ve vědomostních a jazykových soutěžích, jednak z toho, že 90% absolventů odchází na gymnázia, ostatní pak na jiné střední školy.

Spolupráce s rodiči

Neformální vztahy mezi rodinou a školou přinášejí obohacení učitelům, rodičům i dětem. Učení dětí nemůže probíhat odděleně od jejich osobního života doma i ve škole. Proto usilujeme o vytvoření takového prostředí, aby mezi rodiči a školou mohly vznikat otevřené partnerské vztahy. Rodiče musí být dobře informováni o dění ve škole a musí mít možnost podílet se na školním životě. Ve škole proto existuje spolek Triangl, z.s., který sdružuje převážně rodiče žáků školy. Spolek se podílí na řadě aktivit, které se týkají chodu školy, zastupuje rodiče při jednáních se zástupci obce, veřejností apod. Hlavními akcemi, které Triangl každoročně pořádá, je školní ples se slavnostním stužkováním žáků 9. ročníků a Čarodějnice.

O dění ve škole informujeme rodiče zejména prostřednictvím informačních časopisů – Bulletinu, vydávaného na počátku školního roku, a časopisu Jazyk, který vychází 3x ročně v elektronické podobě. Pro rychlý přenos informací využíváme elektronické pošty. Základní informace o provozu školy a o aktuálních akcích naleznou rodiče a všichni zájemci na webových stránkách školy.

Klima školy

Pro vytváření pozitivního klimatu školy je třeba kromě kvalitního výchovně vzdělávacího procesu a demokratických a otevřených vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči také utvářet a prohlubovat školní tradice. V žácích, rodičích i učitelích se tak vytváří pocit sounáležitosti se školou, hrdosti na příslušnost k ní a na její výsledky. Vytváření tradic školy přispívá podstatnou měrou k vytváření pozitivní školní atmosféry a tím k úspěšnému fungování školy.

Nedílnou součástí školních tradic jsou celoškolní akce, jako je školní ples, Čarodejnice, školní akademie, slavnostní předávání absolventských listů žákům 9. ročníků a další aktivity.

Škola se zapojuje do řady humanitárních aktivit. Považujeme za velmi důležité, aby naši žáci věděli, že ne všichni lidé se mají tak dobře, jako oni. Proto se škola účastní prodeje předmětů pro občanská sdružení pomáhající potřebným lidem, sami organizujeme sbírky materiálu např. pro romské děti ve vyloučených lokalitách, chráněné dílny, pro psí útulek apod. Nejvýznamnější je pro nás akce „Děti dětem - koláče“. Děti si samy organizují upečení a prodej koláčů, výtěžek je určen na adopci dětí v Indii a další humanitární účely podle rozhodnutí školního parlamentu.

Volnočasové aktivity žáků

Nedílnou součástí práce školy je široká nabídka volnočasových aktivit. Škola má prostorové i personální možnosti pro širokou nabídku kroužků. Činnost zájmových kroužků dává dobrou příležitost k navazování neformálních vztahů mezi učiteli a žáky, umožňuje žákům trávit smysluplně jejich volný čas na bezpečné půdě školy, rozvíjí jejich talent a tvořivost.

 

pondělí, 09 září 2013 23:49

Vybavení školy

25 kmenových tříd

10 jazykových učeben

odborné pracovny přírodopisu/chemie, fyziky, pracovních činností

2 počítačové učebny

multimediální pracovna, knihovna

2 tělocvičny, multifunkční hřiště, dětské hřiště

13 interaktivních tabulí

16 počítačů s projektrorem

počítačová síť ve všech učebnách, wifi pro žáky 9. ročníků

volně přístupná studovna s počítači

Strana 11 z 11

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021