Dan Martin Gerych

Dan Martin Gerych

neděle, 19 červen 2022 16:50

ŠVP 2. A & 4. A

Třídy 2. A a 4. A hlásí úspěšný příjezd do Podhradí laughingcool

Кінцевий термін зарахування до початкової школи – 15 червня 2022 року.

pátek, 29 duben 2022 23:05

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,

v detailu tohoto článku najdete konečné výsledky zápisu do 1. tříd.

Němčina

Učebnice Start mit Max 1. a 2. díl

1. Slovní zásoba - Barvy, číslovky do 100 000 a početní operace, kalendář (dny, měsíce, roční období, hodiny), já a moje rodina, škola (školní potřeby, předměty, rozvrh), koníčky, hry a hračky, denní program, nakupování, základní potraviny, jídla a nápoje, domácí zvířata, dopravní prostředky.

2. Gramatika - Slovosled ve větě oznamovací a tázací (zjišťovací a doplňovací otázky, tázací zájmena), podstatná jména se členem určitým a neurčitým v 1. a 4. pádě, vazba von, časování pravidelných sloves, časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou (fernsehen, schlafen, Rad fahren, Ski laufen, lesen, essen, helfen, aufstehen, aufräumen), časování sein a haben, préteritum slovesa sein, časování způsobového slovesa können, předložky im, um a am v časových údajích, předložka in ve 3. a 4. pádě, předložky zu a mit + vazby, množné číslo známých podstatných jmen, zápor nicht a kein.

3. Komunikativní dovednosti - dialog o rodině, koníčcích, denním programu, školním prostředí - různé obměny, vyprávění pohádky, nakupování - základní frazeologie, jednoduché vyprávění (cca 15 vět) o známých tématech, telefonování s kamarády.

4. Písemné vyjádření - dopis cca 10 vět, jednoduchý popis, krátké vyprávění příběhu (podle návodných slov či obrázků).

Španělština

1. díl učebnice Chicos Chicas (Unidad 1 - Unidad 4)

Unidad 1 - abeceda, pozdravy, představení, téma narozeniny, dny v týdnu, měsíce, stručně mluvit o sobě. Sloveso ser a tener.
Unidad 2 - školní potřeby, plány ve škole, mluvit o své škole, mužský a ženský rod, množné číslo, časování pravidelných sloves + sloveso hacer.
Unidad 3 - hodiny, rozvrh hodin, denní program, nepravidelná slovesa (decir, ir, salir, volver, jugar, empezar, dormir) a zvratná slovesa + zvratná nepravidelná (acostarse, despedirse, vestirse), sloveso gustar, co mě baví a co ne, vyjádřit svůj názor.
Unidad 4 - téma rodina, představit členy rodiny, přivlastňovací zájmena, číslovky do 100, popis osob a jejich vlastnosti.

Francouzština

1. díl učebnice Alex et Zoé a 7 lekcí učebnice Amis et Compagnie I

Základní slovní zásoba a schopnost odpovědět na jednoduché otázky v rámci témat:
Já a moje rodina
Popis osoby, části těla
Škola, školní pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin
Co mámaa nemám rád - jídlo
Záliby, koníčky, trávení volného času
Město, dopravní prostředky, obchody, budovy ve městě
Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období

Gramatika:
Nepravidelná slovesa – avoir, etre, vouloir, devoir, faire, aller, prendre
Zvratná slovesa
Zápor, otázka zjišťovací, rozkazovací způsob
Zájmena osobní nesamostatná i samostatná, přivlastňovací nesamostatná, tázací
Podstatná jména – člen určitý, neurčitý, dělivý, množné číslo 

pondělí, 28 březen 2022 08:44

Projekt EU výzva 54

Projekt VÝZVA 54 ZŠ HORÁČKOVA je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001923 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, doučování žáků s OMJ, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

úterý, 08 únor 2022 20:05

Fashion Week

Milí rodiče,

jelikož je těžká doba a většina akcí byla zrušena, rozhodli jsme se uspořádat jednu, která by nenarušovala výuku ani žádná vládní nařízení, ale i přes to bychom si ji všichni užili.

neděle, 16 leden 2022 22:55

Obědy v karanténě

Vážení rodiče, milí žáci,
pokud zůstáváte v karanténě a nebudete vyzvedávat obědy ve školní jídelně, je potřeba je samostatně odhlásit. Pro třídy v karanténě není provedena hromadná odhláška.

úterý, 07 září 2021 15:16

Z čeho se po prázdninách radujeme?

Pokud chodíte kolem naší školy, jistě jste si již během prázdnin všimli čilého stavebního ruchu pod okny hlavní budovy...

čtvrtek, 02 září 2021 09:28

Školní poradenské pracoviště

Všechny kontakty na výchovnou poradkyni, školního psychologa, speciálního pedagoga a metodika prevence najdete v sekci Kontakty.

Strana 1 z 11

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022