Pro žáky a rodiče

Režim vstupu do školy

Zadní vchod je trvale uzavřen.

7.00 – 17.30 Vstup i odchod z budovy pouze hlavním vchodem.
Prosíme dodržovat všemi žáky a návštěvníky kroužků!!!!!
od 17.30 dále Vstup i odchod pouze zadním vchodem.
Vstup do školy po 17. hodině je možný pouze po předchozí dohodě, zadní vchod je odemčený pouze pro odchod z budovy.

 Zvonění

vyučovací hodina začíná končí
1. 8.00 8.45
2. 8.55 9.40
3. 9.55 10.40
4. 11.05 11.50
5. 12.00 12.45
6. 12.55 13.40
7. 13.50 14.35
8. 14.45 15.30

Výuka v zájmových kroužcích může probíhat mimo obvyklé časy vyučovacích hodin.

Vyučující informatiky

Mgr. Zdeněk Bukvář  (Informace vyučujícího zde)

Kristián Vitovský

 

 

Zařazení v školním vzdělávacím programu

Předmět informatika je na druhém stupni vyučován jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku.

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávání v předmětu informatika

Výuka probíhá v odborných učebnách s dostatečným technologickým zázemím (software, hardware, pomůcky, literatura, využití internetu).

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o informační technologie
• poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění práci s počítačem
• umožňuje poznat základy fungování a využití počítačů
• podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
• učí aplikovat informační technologie a dovednosti v praktickém životě
• vede žáky ke kritickému hodnocení veřejně dostupných informací (internet)
• učí žáky bezpečnému používání komunikačních technologií – internet, e-mail, sociální sítě
• prostřednictvím řádu pracovny a pravidel práce na počítači vede žáky k respektování všeobecně platných norem a pravidel

Předmět informatika je úzce propojen s ostatními vyučovacími předměty
– prostřednictvím nejrůznějších výukových programů
– vyhledáváním, hodnocením, zpracováním informací
– při přípravě na vyučování
– osvojením dovedností a kompetencí potřebných při zpracování nejrůznějších témat v ostatních oblastech ŠVP.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
E-lerningový systém Moodle
(seznámení s prostředím)
Počítačová grafika
(vektor x bitmapa, velikost, barevná hloubka, rozlišení bitmapového obrázku, barevné modely), úprava obrázku
Textový editor (písmo, odstavce, hypertexty,  záhlaví a zápatí, práce s obrázkem v textu, tabulky, sloupce, odrážky), tvorba referátu, výroba plakátu na charitativní akci
Geogebra (Dynamická geometrie) - seznámení s prostředím a ovládání programu

Rozšiřující učivo.
Tabulkový kalkulátor (seznámení s prostředím, využití statistických funkcí tabulkového kalkulátoru)

7. ročník:
E-lerningový systém Moodle
(práce v prostředí e-lerningu)
Počítačová grafika a textový editor - opakování -
aplikace znalostí a dovedností v praxi
Prezentace na počítači
(seznámení s programem), výroba interaktivní prezentace
Tabulkový kalkulátor (matematické funkce programu, propojení dat v sešitu s více listy), osobní bilance (náklady předchozích 13 let a výhled na dalších  13 let)
Geogebra - aplikační úlohy - propojení s výukou geometrie v 7. ročníku

Podpora výuky informatiky prostřednictvím e-lerningového systému Moodle

Na začátku 6. ročníku je každému žáku školy vytvořen uživatelský účet v systému Moodle, tento účet je využíván v 6. a 7. ročníku pro výuku informatiky, ale v případě zájmu ostatních vyučujících i pro další vyučovací předměty a v dalších ročnících studia na naší škole.
Vstup do kurzu je možný po zadání uživatelského jména a hesla zde.

 

 

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021