Mobility Erasmus + "Jazyky napříč Evropou"

Napsal(a)

 

V tomto článku naleznete informace o  jednotlivých mobilitách, které proběhly na naší škole v rámci programu Erasmus +.

Závěrečná zpráva z projektu je ke stažení na tomto odkaze

Veronika Svobodová

V rámci programu Erasmus + jsem měla v letošním roce možnost vycestovat na Maltu, kde jsem strávila 8 dní. Původním záměrem bylo zúčastnit se projektu mobility Teaching Assignment, kdy bylo v plánu v květnu roku 2020 navštívit školu De La Salle College, kde jsem se měla aktivně zapojit do vzdělávacího procesu této školy. Bohužel covidové restrikce znemožnily tento projekt uskutečnit. Díky flexibilitě celého programu mi bylo umožněno změnit původní záměr cesty a měla jsem možnost absolvovat týdenní jazykový kurz angličtiny v místní jazykové škole GV Malta ENGLISH CENTRE. Z rodinných důvodů jsem se nemohla zúčastnit kurzu v původním srpnovém termínu, ale nakonec se mi i díky vstřícnosti vedení školy, podařilo vycestovat v září.

Celý jazykový kurz byl veden zkušenými lektory. Výuka probíhala velmi efektivně s využitím moderních technologií a aplikací, jako je například interaktivní tabule, či aplikace Kahoot!. Vzhledem k tomu, že v celé škole bylo pouze 16 studentů, byl přístup ke studentům veden s ohledem na jejich individuální potřeby. V kurzu mé jazykové úrovně byly pouze 4 studenti a v odpoledním kurzu konverzace dva. Velmi oceňuji, že jsem měla v hodinách příležitost hovořit o tématech týkajících se problematiky školství, a to zejména o prevenci šikany. Lektorka pocházející z Velké Británie mi předala informace o osobní zkušenosti s britským a maltským školstvím, které porovnávala z hlediska rodiče i učitele. Na Maltském školství ocenila zejména přístup učitelů, který z jejího pohledu klade velký důraz na morální rozvoj dítěte. Vzdělávací systém na Maltě je velmi podobný systému britskému, který ve svém článku podrobně popisuje paní zástupkyně Iva Čapková.

V době mého pobytu na Maltě jsem byla svědkem oslav „Dne nezávislosti“ (V roce 1964 získala Malta politickou nezávislost na Velké Británii). V tento státní svátek nám škola umožnila zúčastnit se komentované prohlídky hlavního města Valletty, během které jsem se seznámila s bohatou historií a kulturou Malty. Historie Malty sahá až 7200let do minulosti. Díky strategické pozici ve Středozemním moři, se Malta stala součástí dějin několika národů a bitev. Dle slov průvodce je díky tomu maltský jazyk tvořen zhruba z 60% arabštinou a z 30% italštinou. Zbylá procenta pak tvoří směs jazyků ostatních národů, které se na Maltě vystřídaly, a to i včetně angličtiny. Lektoři, žijící na Maltě několik let, pak hodnotili maltštinu, jako velmi obtížně naučitelný jazyk.

Během svého pobytu jsem byla ubytována v oblasti Bugibba. Využívala jsem veřejné dopravy a obchodů v okolí. Měla jsem tak možnost alespoň částečně nasát atmosféru života na Maltě.

Celkově hodnotím pobyt jako velmi přínosný z hlediska mého osobního rozvoje v oblasti jazykových dovedností. Pozitivně hodnotím také možnost získat informace o kultuře, historii a školství na Maltě. Je škoda, že jsem díky covidové situaci neměla příležitost setkat se přímo s učiteli z maltských škol a počet studentů z jiných zemí, než je Polsko, byl značně omezený.

I přes všechna úskalí si velice vážím možnosti vycestovat a nabrat nové zkušenosti nejen z oblasti školství. Věřím, že i v budoucnosti bude možné uskutečnit podobné projekty.

 

Hana Bosňáková

Na kurz ve Španělsku jsem odjížděla s představou, že si zlepším své jazykové a komunikační dovednosti, seznámím se s moderními metodami práce s dětmi, získám nové nápady, které bych využila ve výuce španělštiny. Chtěla jsem si rozšířit povědomí o kultuře, historii a životním stylu ve Valencii, z toho důvodu jsem si i našla ubytování ve španělské rodině. Zároveň jsem očekávala potkat se v kurzu s kolegy učiteli z jiných zemí a vzájemně si vyměnit své zkušenosti a navázat nová přátelství. Kurz splnil má očekávání.

Díky kurzu jsem si rozšířila jazykové a komunikační dovednosti ve španělštině, rozšířila slovní zásobu, získala nové nápady a náměty do výuky cizího jazyka a navázala nová přátelství k budoucí spolupráci s polskou školou. Pro můj osobností růst měla mobilita velký význam.

Jazykový kurz jsem absolvovala v nádherném přímořském městě Valencii, na jazykové škole ESPAŇOLÉ, která je členem International House Word Organisation, jež je centrem jazykového vzdělávání. Škola se nachází v samém centru města, v historické budově Palacio de los Fernández de Córdoba, kde vládne přátelská atmosféra mezi studenty a pedagogy, dýchá historie a vyučování probíhá komunikativní formou. Před výjezdem z ČR jsem absolvovala jazykový test online. Celý kurz probíhal 2 týdny, každý den 4 hodiny metodologického a jazykového vzdělávání se skvělou učitelkou Manoli. V odpoledních hodinách škola nabízela kulturní programy – prohlídky města, muzeí, kurzy vaření, sportovní aktivity, kterých jsem se aktivně účastnila, jen občas trochu vázla organizace ze strany poskytovatelů. Jinak celý kurz hodnotím velice pozitivně a pro mě osobně byl velkým přínosem.

Dana Bursíková

V rámci programu Erasmus+, do kterého se zapojila i naše škola, jsem měla možnost vycestovat do Florencie v Itálii. Původní plán byl sice jiný, a to výuka v anglické škole – tedy praktická aplikace mých znalostí a dovedností u dětí v Primary School, což by byla výzva daleko náročnější, ale určitě velmi přínosná. Bohužel covid vše zhatil. A tak se zaměření změnilo.

Na začátku září jsem odjela do Florencie na kurz Student Centered Classroom.

Původně jsem si vybrala kurz zaměřený více na výuku angličtiny, ale ten se bohužel neotevřel. Nakonec jsem zvolila tento, který mi připadal přínosný proto, že jsem se chtěla trošku vymanit z běžně zažitých postupů a pohledů na výuku jako takovou.

Kurz byl šestidenní, přičemž šestý den byl věnován poznávání kulturních památek Toskánska a komunikaci s ostatními učiteli z různých zemí. Celý kurz pořádala ho organizace Europass Teacher Academy. Výuka se odehrávala v dopoledních popř. odpoledních hodinách. První den byl věnován prezentaci jednotlivých škol, což bylo velmi zajímavé. Já jsem musela trochu improvizovat a použít pouze webové stránky naší školy, protože mi nějakým nedopatřením nebyl zaslán mail s těmito instrukcemi. Tato část byla velmi inspirující, protože zde byli učitelé z Portugalska, Lotyšska, Španělska, Maďarska, Bulharska a Slovenska a jejich systémy vzdělávání byly v některých ohledech odlišné. Nicméně problémy, které musíme řešit, jsou v mnohém podobné – děti jsou prostě jiné, žijí v době, kdy jsou přehlceni informacemi, tráví spoustu času na počítačích či mobilu a některé z nich tak nějak zapomněly používat přirozenou inteligenci – snazší je se zeptat, než se zamyslet. Ale taková je doba.

Od druhého dne jsme se věnovali „Student Centered Classroom“, což je přístup k výuce, který je založen na tom, že celá hodina více méně probíhá bez většího zásahu vyučujícího a který, pokud se povede, je pro děti velmi motivující a také přínosný.

Seznamovali jsme se s tímto přístupem nejen teoreticky, ale také jsme prakticky pracovali na některých činnostech v roli žáků. Tato část byla také velmi zajímavá.

Musím říct, že považuji tento kurz za velmi přínosný po všech stránkách – nejen proto, že jsem se seznámila s novými přístupy k výuce, ale především pro mě byly velmi podnětné zkušenosti ostatních vyučujících.

I přes menší výhrady, které by se týkaly rozsahu výuky (jsem přeci jen zvyklá na větší tempo a hlubší vhled do problematiky), kurz hodnotím velmi pozitivně a jsem doopravdy ráda, že jsem měla možnost se tohoto programu zúčastnit. Myslím si, že by bylo obrovským přínosem, kdyby se v pravidelném intervalu mohl každý učitel účastnit podobného výjezdu, protože je to velmi inspirující a podnětné. Pro mě osobně to znamenalo takový opětovný restart v mé práci. Pokud bude někdy ještě příležitost, určitě ji ráda využiji.

 

Ivana Čapková

Projekt „Jazyky napříč Evropou“ zahrnoval stínování managementu na maltské škole De La Salle College. Vše bylo připraveno, s maltskou školou domluveno na květen 2020. Bohužel pandemie koronaviru zavřela nejen hranice, ale i školy. Požádali jsme tedy o změnu v naší projektové žádosti a místo toho jsem měla možnost vyjet v září 2021 na Maltu, kde jsem navštěvovala týdenní kurz angličtiny. Díky covidu, bylo v celé škole pouze 18 studentů. Výuka byla velmi individuální, protože v kurzu, do kterého jsem byla zařazena dle jazykové úrovně, jsme byli pouze tři. Velmi jsem ocenila kromě individuálního přístupu také vysokou kvalitu všech učitelů. Ve všech třídách byly interaktivní tabule a učitelé je skutečně efektivně využívali. Nevýhodou bylo, že ve škole byli především studenti z České republiky a Polska.
Kromě výuky angličtiny jsem měla možnost setkat se s paní ředitelkou z maltské školy, kterou jsem měla navštívit. V té době byly ve škole ještě prázdniny a ani ve školním roce nebyly povolené návštěvy. Dvě odpoledne jsme společně strávily poznáváním ostrova a současně jsme měly možnost vyměnit si zkušenosti ohledně vzdělávacích systémů v ČR a na Maltě, ale také poznat místní zvyky. Velmi mne potěšilo, že jsem byla pozvána i k ní domů a tak poznat jak se bydlí na Maltě. Díky tomuto neformálnímu setkání jsem se alespoň částečně seznámila s fungování škol na Maltě.

Co zajímavého jsem se dozvěděla?

 • Malta – nejmenší stát EU rozloha (316 km2) je cca 3/5 plochy území Prahy.
  Maltu tvoří 3 ostrovy – největší Malta (28 km na délku a 14,5 km na šířku), menší ostrov Gozo a nejmenší ostrov Comino (pouhé 3 km2)
 • Na Maltě jsou dva úřední jazyky – angličtina a maltština. V běžné komunikaci malťané používají více maltštinu.
 • Maltština vychází z arabštiny a není jednoduché se jí naučit.
 • Vzdělávací systém je podobný Britskému systému. Malta získala nezávislost až v roce 1964.
 • Většina dětí na Maltě navštěvuje mateřskou školu od 3 let, kde se již začínají učit anglicky.
 • Do základní školy chodí děti ve věku 5 – 6 let (nástup do školy se řídí kalendářním rokem nikoli školním rokem jako v ČR)
 • Pokud je zájemců o školu více, než je kapacita školy, žáci se losují obdobně jako to známe u nás.
 • Primary school má 6 ročníků. Děti mají každý den hodinu angličtiny, maltštiny a matematiky a pak mají výchovy.
 • Secondary school má 4 ročníky a povinná školní docházka končí v 16 letech.
 • Předměty na Secondary school se většinou vyučují v angličtině, protože maltština nemá řadu odborných výrazů jako je např. v matematice výraz pro dělení
 • Ve školách probíhá pravidelné státní testování znalostí. Na základě testování na konci povinné školní docházky mohou nejlepší žáci pokračovat v tzv. Sixth Forms (vzdělání obdobné našim gymnáziím) a dále mohou pokračovat na vysoké školy. Ostatní žáci mohou jít na odborné školy.
 • Na Maltě je velký podíl věřících, proto jsou na zde běžné křesťanské školy. V těchto školách začínají vždy výuku náboženstvím (cca 30 min)
 • Na Maltě jsou stále běžné chlapecké a dívčí školy. Smíšené školy jsou až od věku 16 let. Doba se mění a tak i maltské školství do budoucna postupně směřuje ke smíšeným kolektivům.
 • V maltských školách nemají jídelny obdobné jako u nás. Žáci Primary school si nosí jídlo z domova. Žáci Secondary school si mohou koupit jídlo v jídelně. Potraviny, které si však mohou žáci koupit, musí být na seznamu povolených potravin z pohledu zdravé výživy.
 • Děti i učitelé musí stále nosit roušky po celou dobu výuky. Učitelé mají bezdrátové mikrofony, aby je děti dobře slyšely.
 • Malta má nejvíce proočkovaných dospělých osob v rámci EU (téměř 90%). Malťané důsledně dodržují nošení roušek v uzavřených prostorách i v dopravních prostředcích.
 • Maltské děti mají výrazně delší prázdniny – v leté téměř 3 měsíce, na podzim 2 týdny, vánoční i velikonoční prázdniny mají také 2 týdny
 • Na Maltě jsou kvalitní vysoké školy
 • Problémy, které řeší maltské školství – nedostatek pedagogů a předčasné ukončení školní docházky


Martina Stojanovičová

V rámci programu Erasmus+, do kterého se zapojila i naše škola, jsem měla možnost letos v srpnu strávit dva týdny na jazykovém kurzu pro učitele německého jazyka ve Vídni v Rakousku. Kurz pořádala jazyková škola Actilingua a skládal se ze dvou částí.  První část byla zaměřena na prohloubení a „oprášení“ jazykových znalostí, druhá část na metodiku výuky německého jazyka. Obě části pro mě byly velmi přínosné. Mohla jsem si zopakovat již zapomenutou gramatiku, při konverzačních hodinách aktivně němčinu používat, tím zlepšit svou pohotovost a rozmanitost vyjadřování. Během metodické části nám lektorka dala zajímavé náměty na oživení výuky, seznámila nás s novými učebními materiály a pomůckami.

Co mi ale bohužel chybělo, byl kontakt s učiteli z jiných zemí, ačkoli kurz byl takto nabízen. Doufala jsem, že se vzájemně podělíme o zkušenosti s kolegy z jiných zemí, dozvím se, jak jinde funguje školství a získám nové podněty a nápady z praxe. Tak se ale bohužel nestalo, zahraniční učitelé na kurzu nebyli a do jazykového kurzu jsem byla zařazena s náctiletými studenty, to bylo trochu zklamání.

Během pobytu jsem měla též možnost seznámit se s reáliemi Rakouska, poznat bohatou a zajímavou kulturu a historii Vídně. To mi vynahradilo mé připomínky ke kurzu a návštěvu Vídně mohu vřele doporučit.

I přes menší výhrady kurz hodnotím velmi pozitivně a jsem ráda, že jsem měla možnost takto vycestovat. Pokud bude další příležitost, určitě ráda ji využiji.


Petra Vágnerová

Tento podzim jsem díky programu Erasmus + měla možnost strávit 2 týdny v malé španělské škole C.I.E.P.Virgen de las Angustias ve vesničce Villaseca de la Sagra v provincii Toledo. Mým úkolem bylo stínování (job – shadowing), tedy pozorovat výuku v různých třídách, zaměřit se na to, jak v této škole pracují s nadanými žáky a s žáky s různými poruchami učení nebo chování a shromáždit informace pro naši srovnávací studii.

Nicméně přínos z těchto dvou týdnů pro mne byl mnohem větší. Strávit 2 týdny ve španělské škole se mi podařilo poprvé, takže mě zajímalo úplně vše – jaká je organizační struktura školy, jak to funguje ve třídách, jak španělští kolegové s dětmi pracují, jak se ve Španělsku známkuje, jaká je ve škole atmosféra, co všechno španělské děti umí, jak se vyučují cizí jazyky…

Španělští kolegové mě přijali skvěle, měla jsem možnost podívat se na všechny učitele a všechny předměty, včetně hodin se speciální pedagožkou a náboženství. Po pár dnech jsem cítila, že i moje španělština se opět ještě o malinko zlepšila, že se vyjadřuji plynuleji, košatěji a jsem schopná reagovat na různé vtipy.

        Čím bychom se podle mého názoru měli od španělských kolegů inspirovat?

 • dbát na atmosféru ve škole, na vzájemné vztahy s kolegy i s dětmi – všichni k sobě byli vlídní, vřelí, příjemní, měla jsem pocit, že všechno plyne bez konfliktů a vzájemně si všichni vycházejí vstříc, celkově hodně pozitivní a bezpečné prostředí
 •  práce speciální pedagožky – na 170 žáků pracuje jedna speciální pedagožka na plný úvazek – je čas na všechny žáky, co pomoc potřebují
 •  výrazně vyšší platy učitelů
   
  Co se španělským učitelům a žákům líbilo na našem systému?
 • půlené hodiny jazyků (ve Španělsku se učí angličtinu celá třída najednou)
 •  přestávky mezi hodinami a přizpůsobení počtu hodin věku (španělské děti se učí všichni od 9:00 do 14.00 s jedinou pauzou od 12.00 do 12:30, po pauze už jsou malé děti hodně unavené a přestávky mezi jednotlivými hodinami jim přišli skvělé)
 • školní akce – hory, školy v přírodě atd. 


Díky otevřenosti a vstřícnosti lidí, s kterými jsem se během pobytu setkala, jsem načerpala zkušenosti, inspiraci, jazykové znalosti a také se nám podařilo začít spolupráci se školou, která doufám bude do budoucna pokračovat.

A hlavně opět se mi potvrdilo, že jsem si jazyk a kulturu, kterou se snažím předávat dětem, vybrala správně. Cítím se ve Španělsku vždy dobře a přijedu hodně pozitivně naladěnásmile.

Ivana Čapková

Během letních prázdnin se uskutečnila jedna mobilita navíc oproti plánovaným mobilitám. Vlastní program byl sponzorován Evropskou kosmickou kanceláří (ESA). Tato mobilita nebyla financována z prostředků Erasmus +, ale zapadá do našeho projektu.

V červenci jsem se zúčastnila čtyřdenního mezinárodního semináře v Holandsku, který organizovala Evropská kosmická kancelář pro učitele STEM (zkratka Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Workshop probíhal přímo ve výzkumném centru ESTEC (European Space Research and Technology Centre). Zájem učitelů o workshop byl skutečně velký. Organizátoři vybírali ze 600 přihlášených zájemců na základě motivačních dopisů. Těší mě, že jsem dostala příležitost účastnit se semináře společně s 50 učiteli z 22 zemí Evropy a Kanady.

Program byl více než nabitý. Každý den začínal přednáškou, kterou vedli odborníci z oblasti vzdělávání a výzkumu vesmíru. Po té následovaly workshopy, které byly rozděleny pro učitele základních a středních škol. Workshopy byly modifikovány tak, aby se daly aplikovat s žáky ve výuce. Všichni učitelé obdrželi i obsáhnou složku se všemi materiály. Kromě praktických a teoretických dovednosti byl seminář výbornou příležitostí k výměně zkušeností s kolegy z jiných evropských zemí. Program byl zaměřen nejen na objevování vesmíru, ale poznatky byly dávány do souvislostí s ostatními obory a to především z oblasti sledování stavu životního prostředí. Neocenitelnou zkušeností byla i exkurze ve výzkumné centru spojená s návštěvou expozice kosmických modulů a promítáním 3D filmu.

Všichni učitelé dostali kromě tištěných materiálů i sadu pomůcek na realizaci výukové hodiny zaměřené na testování materiálů vhodných pro kosmickou sondu, modifikovanou tak, aby se to dalo realizovat ve školních podmínkách. Tuto sadu využiju na konci školního roku s osmáky jako vyvrcholení výuky fyziky. Během testování využití právě poznatků, které získají v průběhu celého školního roku.

Dana Petrů

V březnu jsem dostala v rámci programu Erasmus+, který je podporován Evropskou unií a do něhož se naše škola již poněkolikáté zapojila, příležitost strávit dva inspirativní týdny v malém městečku Saint-Baldoph v podhůří Savojských Alp.

Bez dlouhého váhání jsem zvolila možnost mobility Teaching Assignment, protože mě vždycky lákalo vyzkoušet si učení jinde než v Čechách. Má milovaná Francie byla jasná volba.

Na základní škole Ecole primaire de Saint-Baldoph mě přijal tým velmi milých a vstřícných kolegů, mezi kterými jsem se okamžitě cítila jako mezi svými. Sympatický pan ředitel Bertrand Etellin učí žáky v první třídě, do svých hodin zapojuje často moderní technologie a hodiny jsou pro děti zábavné a dynamické.

Tato škola je ve Francii výjimečná tím, že je jako jedna z celkem asi sedmi škol zapojena do bilingvního programu EMILE. V praxi to znamená, že se zde vyučují vybrané předměty v angličtině. O každou třídu se starají dva učitelé, kteří se střídají v dopoledních a odpoledních blocích. Francouzština, vlastivěda a historie se učí ve francouzštině, matematika, prvouka a některé výchovy jsou vyučovány v angličtině.

Škola je spojena s mateřskou školou a žáci sem chodí od tří do jedenácti let (do 5. třídy). Již v mateřské škole získávají základy angličtiny, ale intenzivně rozvíjejí i předčtenářské a grafomotorické dovednosti se zapojením Montessori prvků.

Na celé škole působí pouze 11 učitelů, z toho 7 na prvním stupni, a jedna asistentka. Organizace výuky je od té naší značně odlišná. Vyučování začíná každý den v 8:30 a končí v 16:30 bez ohledu na věk dětí. Polední pauza trvá dvě hodiny a výuka probíhá v dopoledních a odpoledních blocích. Ve středu se do školy nechodí, děti i učitelé mají volný den. Také mají mnohem více prázdnin, než je zvykem u nás.

Stejně jako u nás řeší francouzské školství podobné problémy. Podfinancování resortu školství, malý respekt učitelů ve společnosti, problémy s rodiči a špatně připravenou novelu školského zákona.

Já jsem měla možnost zúčastnit se výuky napříč všemi ročníky. V prvním týdnu jsem především sledovala systém práce a průběh výuky v jednotlivých třídách, ve druhém týdnu jsem již naplno vyučovala. Učila jsem angličtinu, přírodovědu, zeměpis a matematiku v angličtině a čtení, gramatiku i historii ve francouzštině. Na jedno dopoledne jsem se v rámci tělocviku zúčastnila i běžkařského výcviku, což bylo příjemné zpestření.

Ráda bych v budoucnu navázala určitý druh spolupráce mezi oběma školami, aby měly děti možnost uplatnit své nabyté jazykové vědomosti ještě více v praxi a byly motivovány pro intenzivnější vzdělávání se v cizích jazycích.

Návštěva v Saint-Baldoph pro mne byla zajímavou a přínosnou pracovní zkušeností, která mne inspirovala a motivovala k další práci, a díky vřelému přijetí ze strany francouzských kolegů i dětí jsem se po celou dobu cítila jako vítaný host.

Ivana Čapková

V rámci projektu „Jazyky napříč Evropou“, který je financován z programu Erasmus+, jsem měla příležitost absolvovat dvoutýdenní jazykový kurz v jazykové škole „Lake School of English in Oxford“. Tuto školu jsem zvolila na základě výborných referencí našich učitelů, kteří v minulých letech studovali ve stejné škole. Rovněž i já mám jen velmi dobré zkušenosti s touto školou. 

Začínala jsem velmi individuálně, neboť první týden jsem byla ve skupině pouze se dvěma dalšími studenty. V druhém týdnu nás bylo v kurzu osm. Ve škole jsem měla příležitost mluvit s lidmi nejen z Evropy, ale například i z Japonska. Bylo zajímavé porovnávat různé kulturní zvyky v jednotlivých zemích a dozvědět se více o jejich způsobu života a vzdělávacích systémech. 

V jazykové škole jsem se zdokonalila především v mluvené formě jazyka. Tuto svoji dovednost využiji při komunikaci jak s anglickými lektory, kteří pracují na naší škole, tak především s rodiči, kteří nemluví

česky. V posledních letech výrazně narůstá počet rodičů, kteří přicházejí do školy s neznalostí českého jazyka. I s těmito rodiči je potřeba projednat řadu důležitých věcí týkajících se chodu školy a všeho, co se školou a životem v České republice souvisí. 

Určitě pro mne bylo přínosné setkat se s učiteli z Finska, neboť finské školství je vnímáno jako vzor pro řadu států nejen v Evropě, protože se dlouhodobě umísťuje na předních místech při hodnocení výsledků vzdělávání zemí OECD. Je zajímavé, že například finské děti mají povinnou školní docházku až od 7 let, ale stejně jako naše děti mají povinný poslední ročník mateřské školy. Druhým „extrémem“ je britské školství. Povinná školní docházka pro britské děti je již od 4 let. Zahájení školní docházky v České republice je obdobné jako ve většině evropských zemích a v Japonsku. 

Kromě jazykových dovedností jsem měla příležitost poznat lépe Oxford – úžasné univerzitní město, které má svoji atmosféru, která se nedá popsat, ale musí se zažít. Viděla jsem však i druhou stránku mince, tedy problémy, se kterými se Oxford potýká. Velkým problémem je narůstající počet lidí bez domova, kteří žijí na ulici. Výrazný nárůst lidí bez domova je za poslední dva roky a společnost si s tím zatím neumí poradit. 

Rovněž bylo zajímavé slyšet názory běžných Britů na nejaktuálnější otázku britské společnosti „Brexit“. Ve společnosti nepanuje jednotný názor. Někteří jsou jednoznačně příznivci Brexitu, jiní to vidí úplně jinak. Vždy jde o úhel pohledu. 

Během svého pobytu jsem také navštívila řadu památek, které Oxford nabízí. V Británii je úžasné, že hodně muzeí má vstup zcela zdarma, a tak mají malí i velcí příležitost navštěvovat muzea opakovaně. Protože učím především fyziku a chemii, neuniklo mé pozornosti muzeum se zajímavými exponáty – „History of Science Museum“. 

Zkušenost z výjezdu hodnotím jednoznačně pozitivně. Měla jsem příležitost zlepšit svoje komunikační dovednosti a poznat různé pohledy na svět. Jako koordinátorka celého programu Erasmus+ na naší škole vidím, jaký přínos mají tyto výjezdy pro učitele, a to jak profesní, tak především pro jejich osobnostní rozvoj. Zapojení učitelů do programu vnímám jako prevenci proti syndromu vyhoření, kterým jsou ohroženy všechny pomáhající profese. Podle výzkumu týmu vědců z Pedagogické a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy trpí syndromem vyhoření zhruba každý pátý učitel. Věřím, že i tento projekt pomůže učitelům získat pozitivní náhled na svět a prostřednictvím našich učitelů bude pro děti na naší škole poznávání zajímavé.

Naposledy změněno úterý, 26 říjen 2021 17:10

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021