• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
  Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
Ivana Čapková

Ivana Čapková

neděle, 09 únor 2014 00:00

Fyzika

Učebnice

6. - 9. ročník - Fyzika -  nakladatelství Fraus

 

 

 Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu fyzika

 • směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
 • vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
 • vede k vytváření a ověřování hypotéz
 • učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
 • směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
 • podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:      
Těleso a látka, veličiny a jejich měření (délky, objemu, hmotnosti, času, síly, teploty), hustota, rychlost, elektrické vlastnosti látek, magnetismus, elektrický obvod.

7. ročník:      
Pohyb, rychlost, síly a jejich vlastnosti, tření a tlak, kapaliny a plyny, světelné jevy

8. ročník:      
Práce, výkon, energie – zákon zachování energie – přeměny energie, teplo, zvukové jevy, elektrický obvod (základní veličiny v něm), výkon a práce elektrického proudu

9. ročník:      
Elektřina a magnetismus, elektromagnetická indukce, elektřina v domě, polovodiče, kmitání, zvuk, Země a vesmír, atomové jádro, přeměny energie, světelné jevy

Zajímavé odkazy

Fyzikální aplety   iQpark   Technomania

Škola s nadhledem - on-line testy

 

Škola přednostně přijímá nové žáky do 1. a 6. ročníků. Přestupy žáků do ostaních ročníků jsou možné po individuální dohodě s vedením školy. 

Škola bude organizovat řízení k doplnění žáků do 6. ročníku v červnu 2023 v dopoledních hodinách.
Organizace bude záviset na počtu přihlášených uchazečů.

Podrobnosti budou zveřejněny ve druhém pololetí školního roku 2022/23.

O povolení přestupu rozhodne ředitelka na základě následujících podkladů:

 • Výsledky na kmenové škole (průměr 1,0–1,3  v pololetí 5. ročníku a bez kázeňských opatření).
 • Výsledky v testování z anglického jazyka. Testování vychází z učebnice pro 5. ročník Kid's Box 4. Podrobnosti naleznete v přehledu učiva pro angličtinu. Úroveň angličtiny bude zjišťována ve čtyřech jazykových dovednostech – poslech, mluvení, čtení a psaní.
 • Motivační pohovor – pravděpodobnost úspěšného zařazení do nového kolektivu.
 • Zvážení ředitelky školy.Učební plán je uveden na webových stránkách školy.

  

Požadavky z předmětů český jazyk, matematika, prvouka a anglický  jazyk.

Co by měl umět prvňáček?

. zná svoje jméno a příjmení
. zná svoji adresu
. umí se obléknout a převléknout do cvičebního úboru
. udržuje pořádek na svém pracovním místě
. pozná barvy
. dovede kreslit tužkou i malovat štětcem
. umí vystřihnout obrázek – práce s nůžkami
. umí pozdravit, poděkovat a poprosit
. umí naslouchat svým spolužákům, respektuje dospělé
. správně vyslovuje a opakuje obtížná slova

Důležité informace najdete v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka, také vám doporučujeme příručku o školní zralosti Chystáme se do první třídy. Oba dokumenty společně s dalšími najdete v sekci Škola ONLINE - Dokumenty ke stažení - Pro zájemce - Do 1. třídy

Přejeme vašim dětem úspěšné zahájení školní docházky

Mgr. Bc. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

středa, 16 září 2015 00:00

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/24 proběhne
ve středu 12. 4. a ve čtvrtek 13. 4. 2023.
 

Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu měsíce března

Žáky jsme v minulém školním roce přijímali na základě následujících kritérií: kritérií přijímání žáků k základnímu vzdělávání. Kritéria pro tento školní rok budou zveřejněna cca měsíc před vlastním zápisem. 

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce během zápisu v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Žádost o odklad povinné školní docházky doručí do školy rodiče během zápisů. 

 

Jak můžete pomoci dětem k úspěšnému zvládnutí zápisu nejen u nás,
ale i na kterékoli jiné základní škole?

1. Rozvíjejte grafomotoriku dítěte kreslením tužkou, malováním štětcem, hrou s kostičkami, korálky či kuličkami.

2. Pomozte dítěti se slovní zásobou - povídejte si s ním o všem co zažilo, čtěte mu pohádky, hrajte si se slovy (slovní fotbal, skládání jednoduchých slov z písmenek a rozkládání slov na písmenka).

3. V případě řečové vady navštivte co nejdříve logopeda a aktivně s dítětem cvičte správnou výslovnost.

4. Připomínejte dítěti pravidla slušného chování. Vaše dítě již určitě ví, kdy má pozdravit či poděkovat, komu vykat a komu tykat. Učte ho trpělivosti poslouchat druhé a neskákat do řeči.

5. Veďte je k samostatnosti.

6. Upevňujte správné návyky vašeho budoucího školáka.

Všechno důležité najdete také v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka a v příručce o školní zralosti Chystáme se do 1. třídy.

 

Přehled ulic, které jsou zařazeny do spádové oblasti naší školy vychází z vyhlášky č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol

Bartákova   celá ulice
Horáčkova  celá ulice
Pujmanové  čísla 877 - 889
Květnových bojů  celá ulice
Stallichova  celá ulice
Jeremenkova  lichá čísla 107 - 153
Milevská  liché č. 3, 7, sudá čísla 18 - 36
Na Strži  lichá čísla 39 - 61
V Rovinách  lichá čísla 1 - 51

 

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný začátek školní docházky.          

Vedení školy s celým pedagogickým sborem

sobota, 25 leden 2014 00:00

RNDr. Bc. Ivana Čapková

zástupkyně ředitelky školy

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta UK, obor fyzikální chemie
Pedagogická fakulta UK, obor doplňující studium učitelství
Pedagogická fakulta UK, obor školský management

Další vzdělávání
The Globe Program
RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Space Academy for Educators - Alabama (USA)
Rada Evropy - Projekt Pestalozzi - How to Support School Leadership for Equity and Learning - Riga (Lotyško)
Opening Schools to STEM Careers - European Schoolnet Academy
Space Robotics Workshop for Teachers - European Space Academy in Redu (Belgie)
ESA Summer Teacher Workshop - European Space Academy - ESTEC (Holandsko)

Program Comenius:
Job Shadowing at King Edward VI School (secondary school) - stínování učitelů fyziky a chemie - Totnes (UK)
CLIL - Integrovaná výuka cizího jazyka ve výuce přírodních věd - Exeter (UK)

Aktivity ve škole
Od roku 1996 na naší škole učím fyziku a chemii a od roku 2008 pracuji ve funkci zástupkyně ředitelky školy. Každoročně organizuji okresní kolo chemické olympiády a chemickou soutěž talentovaných žáků. Ve školní chemické laboratoři vedu chemické semináře. Podílím se na organizaci většiny celoškolních akcí, jako je zápis, ples, čarodějnice, koláče apod. Jsem editorkou školního časopisu Jazyk a zajišťuji jeho grafické zpracování. Jsem koordinátorka programu Erasmus + v rámci kterého se naši učitelé účastní vzdělávacích kurzů v Anglii a ve Španělsku.

Zájmy
Nejvíce volného času v současné době věnuji společenskému tanci. Kromě toho ráda cestuji, lyžuji, plavu, fotografuji a navštěvuji divadla.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Nejraději jsem měla předměty, na které jsem se nemusela učit. Stačilo látku pochopit a zbytek se dal odvodit. Mým nejoblíbenějším předmětem byla matematika na gymnáziu, a to díky paní profesorce Nadě Jeřábové, která je stále mým pedagogickým, a především lidským vzorem.


pátek, 24 leden 2014 00:00

Projekt ke Dni Země

V roce 2010 jsme zahájili na naší škole
Projekt ke Dni Země aneb Jarní úklid.
Tímto projektem chceme aktivně oslavit celosvětový svátek a přispět ke zlepšení životního prostředí v nejbližším okolí školy.

čtvrtek, 23 leden 2014 00:00

Projektové dny

Projektové dny se staly již tradiční akcí na naší škole a jsou součástí školního vzdělávacího programu. Náplň jednotlivých ročníků je zpracována tak, aby se žáci v rámci prvního i druhého stupně seznámili se všemi průřezovými tématy.

Kontaktní informace

Třídní učitel
Mgr. Eva Turoková
E-mail: turokova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu