Učebnice

Výuka není pevně vázána na konkrétní učebnice, žáci mají v učebně k dispozici učebnice hudební výchovy z řady SPN a zpěvníky Já písnička.

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 1 hodina týdně 
8. ročník 1 hodina týdně 
9. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávání v předmětu hudební výchova

Směřuje k tomu, aby žák vnímal hudbu jako důležitou součást života jedince i celé společnosti, chápal hudební jazyk jako specifickou formu komunikace, získal orientaci v hudebních stylech a žánrech současnosti i minulosti, snažil se pochopit hudební kulturu různých národů. Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit usilujeme o rozvoj celkové hudebnosti žáků.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
česká lidová hudba, hudební nástroje,  hudebně výrazové prostředky, význam hudebních značek, hudba a divadlo (opera, opereta, balet, muzikál)

7. ročník:
lidová hudba, lidský hlas, polyfonie, hudební formy

8. ročník:
vývoj hudby od počátků do konce 19. století

9. ročník:
vážná hudba 20. století, vývoj populární hudby, současné hudební směry

Hodnocení hudební výchovy

Jedenkrát za čtvrtletí test z probírané látky v rozsahu cca 15 minut
Minimálně jedenkrát za pololetí hudební aktivita dle výběru žáka prezentovaná před třídou
Systematické vedení sešitu - kontrola vždy na konci pololetí
Účast v hodinách, nošení pomůcek, plnění zadaných úkolů, případně referátů 

 

Učebnice

6. - 9. ročník - Fyzika -  nakladatelství Fraus

 

 

 Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu fyzika

  • směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
  • vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
  • vede k vytváření a ověřování hypotéz
  • učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
  • směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
  • podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:      
Těleso a látka, veličiny a jejich měření (délky, objemu, hmotnosti, času, síly, teploty), hustota, rychlost, elektrické vlastnosti látek, magnetismus, elektrický obvod.

7. ročník:      
Pohyb, rychlost, síly a jejich vlastnosti, tření a tlak, kapaliny a plyny, světelné jevy

8. ročník:      
Práce, výkon, energie – zákon zachování energie – přeměny energie, teplo, zvukové jevy, elektrický obvod (základní veličiny v něm), výkon a práce elektrického proudu

9. ročník:      
Elektřina a magnetismus, elektromagnetická indukce, elektřina v domě, polovodiče, kmitání, zvuk, Země a vesmír, atomové jádro, přeměny energie, světelné jevy

Zajímavé odkazy

Fyzikální aplety   iQpark   Technomania

Škola s nadhledem - on-line testy

 

Vyučující informatiky

Mgr. Zdeněk Bukvář  (Informace vyučujícího zde)

Kristián Vitovský

 

 

Zařazení v školním vzdělávacím programu

Předmět informatika je na druhém stupni vyučován jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku.

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávání v předmětu informatika

Výuka probíhá v odborných učebnách s dostatečným technologickým zázemím (software, hardware, pomůcky, literatura, využití internetu).

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o informační technologie
• poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění práci s počítačem
• umožňuje poznat základy fungování a využití počítačů
• podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
• učí aplikovat informační technologie a dovednosti v praktickém životě
• vede žáky ke kritickému hodnocení veřejně dostupných informací (internet)
• učí žáky bezpečnému používání komunikačních technologií – internet, e-mail, sociální sítě
• prostřednictvím řádu pracovny a pravidel práce na počítači vede žáky k respektování všeobecně platných norem a pravidel

Předmět informatika je úzce propojen s ostatními vyučovacími předměty
– prostřednictvím nejrůznějších výukových programů
– vyhledáváním, hodnocením, zpracováním informací
– při přípravě na vyučování
– osvojením dovedností a kompetencí potřebných při zpracování nejrůznějších témat v ostatních oblastech ŠVP.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
E-lerningový systém Moodle
(seznámení s prostředím)
Počítačová grafika
(vektor x bitmapa, velikost, barevná hloubka, rozlišení bitmapového obrázku, barevné modely), úprava obrázku
Textový editor (písmo, odstavce, hypertexty,  záhlaví a zápatí, práce s obrázkem v textu, tabulky, sloupce, odrážky), tvorba referátu, výroba plakátu na charitativní akci
Geogebra (Dynamická geometrie) - seznámení s prostředím a ovládání programu

Rozšiřující učivo.
Tabulkový kalkulátor (seznámení s prostředím, využití statistických funkcí tabulkového kalkulátoru)

7. ročník:
E-lerningový systém Moodle
(práce v prostředí e-lerningu)
Počítačová grafika a textový editor - opakování -
aplikace znalostí a dovedností v praxi
Prezentace na počítači
(seznámení s programem), výroba interaktivní prezentace
Tabulkový kalkulátor (matematické funkce programu, propojení dat v sešitu s více listy), osobní bilance (náklady předchozích 13 let a výhled na dalších  13 let)
Geogebra - aplikační úlohy - propojení s výukou geometrie v 7. ročníku

Podpora výuky informatiky prostřednictvím e-lerningového systému Moodle

Na začátku 6. ročníku je každému žáku školy vytvořen uživatelský účet v systému Moodle, tento účet je využíván v 6. a 7. ročníku pro výuku informatiky, ale v případě zájmu ostatních vyučujících i pro další vyučovací předměty a v dalších ročnících studia na naší škole.
Vstup do kurzu je možný po zadání uživatelského jména a hesla zde.

 

 

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022