Vlastivěda

Napsal(a)

Hodinové dotace

4. ročník – 2 hodiny týdně
5. ročník – 2 hodiny týdně

 

 

Učebnice

Nakladatelství  Nová škola

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět vlastivěda je zařazen do vzdělávací oblasti "ČLOVĚK A JEHO SVĚT"

Předmět vlastivěda je členěn do tří tematických okruhů:
- Místo, kde žijeme
- Lidé kolem nás
- Lidé a čas

Vyučovací předmět Vlastivěda přináší žákům 1. stupně v návaznosti na vyučovací předmět Člověk a jeho svět základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních a národních dějin, integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu, televize. Tyto informace uvádí do souvislostí a v potřebné míře je zobecňuje.

Vzdělávací obsah předmětu a převážně činnostní charakter výuky směřují zejména k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi, ve které žijí. Žáci nabývají povědomí o sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi světa. Hlavním cílem předmětu je vybavit žáky dostatečně pevnými základy jejich osobní a národní identity a vytvořit jim podmínky pro pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie.

Kritéria hodnocení

 

Naposledy změněno pondělí, 22 srpen 2016 20:06

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024