Výtvarná výchova - 1. stupeň

Napsal(a)

Hodinová dotace 

3.ročník – 2 hodiny týdně.

4.ročník – 2 hodiny týdně.

5.ročník - 2 hodiny týdně.

 

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům 1. stupně jiné než racionální poznávání světa - poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se žáci naučili vnímat výtvarné umění, rozuměli jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje schopnost žáků vnímat citlivě svět kolem sebe, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.

Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet kreativní stránky osobnosti žáků. Žáci se seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. Učí se s nimi tvořivě pracovat, užívat je pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. Učí se interpretovat jak umělecká díla, tak i díla svých spolužáků a sebe samých.

Výtvarná výchova na 1. stupni je rozdělena do tří vzdělávacích oblastí:
• Rozvíjení smyslové citlivosti
• Uplatňování subjektivity
• Ověřování komunikačních účinků

Kritéria hodnocení výtvarné výchovy

1. Připravenost na výuku – pracovní místo, pomůcky a celkový přístup žáka k plnění povinností, vyplývajících z plnění zadaných úkolů.
2. Při výtvarných činnostech je hodnocena nejen nápaditost, ale i vlastní „technické provedení“ – snaha o co nejlepší provedení v dané technice, pečlivost v práci a také dodržování instrukcí od vyučujícího a dokončování prací v daném časovém limitu (je zadáván tak, aby i při pomalejší pracovním tempu, žák práci dokončil ve škole. Rovněž je žákům potřeba vysvětlit, že výtvarná výchova na škole je o učení se a seznamování se s technikami a výtvarným uměním jako takovým).
3. Při besedách o umění – témata historické směry v umění, významní umělci jednotlivých uměleckých směrů, významní světoví i naši výtvarníci, architekti, atd. Zpracování formou referátů a jejich prezentace doplněná o ukázky z děl.
4. Společné aktivity při skupinové práci

Kritéria hodnocení jsou zpracována pro jednotlivé skupiny předmětů. Kritéria pro hodnocení projektů, skupinové práce a sebehodnocení žáka

Kritéria hodnocení skupinové práce

1. Dodržení tématu (žák neutíká od tématu, vrací členy skupiny zpět k tématu)
2. Vlastní nápady a myšlenky ( žák přináší užitečné nápady, udává směr práce ve skupině)
3. Podpora ostatních členů skupiny (žák se snaží zapojit ostatní, vyjadřuje uznání ostatním)
4. Komunikace (žák mluví jasně a srozumitelně, naslouchá názorům ostatních)
5. Podíl na práci ve skupině (porovnání aktivity jednotlivých členů skupiny, užitečnost pro skupinu)

Po každé skupinové práci následuje reflexe, při které žák vyjádří svůj dojem z práce ve skupině. (např. hodnotící kruh, sebehodnotící dotazník apod.)

Kritéria hodnocení projektů

1. Kvalita nápadů, využití vlastních znalostí
2. Zajímavá a srozumitelná prezentace
3. Věcná správnost obsahu
4. Jazyková úroveň, gramatická správnost
5. Forma, grafické zpracování

 

Naposledy změněno pondělí, 22 srpen 2016 20:05

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024