Anglický jazyk - 1. stupeň

Napsal(a)

 Učebnice

      1. ročník - Kid’s Box 1
      2. ročník - Kid’s Box 1,2
      3. ročník - Kid's Box 2,3
      4. ročník - Kid's Box 3
      5. ročník - Kid's Box 4

Hodinové dotace

     1. ročník – 2 hodiny (1 + 1*)
     2. ročník – 3 hodiny (1 + 2*)
     3. ročník – 4 hodiny (3 + 1*)
     4. ročník – 4 hodiny               
     5. ročník – 4 hodiny ( 3 + 1)

Hodiny označené * jsou součástí nadstandardního učebního plánu.
V 5. ročníku jsou 3 hodiny anglického jazyka a 1 hodina anglického jazyka – konverzace vedená rodilým mluvčím.

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň

Výuka probíhá v jazykových učebnách, v infocentru, v prezentační místnosti, případně v kmenové třídě.

Třída je rozdělena na 2 skupiny po 12 až 15 dětech.

 Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě, v kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC ,videoprojekce a krátkodobé projekty.V maximální míře je využíváno mezipředmětových vztahů ( HV, PV, VV, M, PRV, VL, Info).Žáci mají možnost zúčastnit se konverzační soutěže v 5. ročníku.

Přehled učiva v jednotlivých ročnících

1. ročník – učebnice Kid’s Box 1

- reaguje na základní povely (classroom English – stand up,,sit down ,open,close ,take, pick up ……)

-ovládá slovní zásobu v rozsahu učebnice

- žák je schopen reagovat na konverzační otázky typu : What’s your name? How old are you? How are you? Have you got… How many… Where is…

- pasívně zvládá znalost slovesných struktur – to be, have got, can, can’t, like, don’t like,

-ovládá předložky in, on, under, next to

-částečně zvládá čtení slov

 2. ročník – učebnice Kid´s Box 1,2

 -vyslovuje a čte foneticky správně slova a krátké jednoduché věty v rozsahu slovní zásoby učebnice , umí je přepsat

 - seznámení s abecedou, s výrazy How many,

there is, there are,

this, these,

mine, yours,

what are you doing?

can I have some…?

so do I, I don´t,

has she got…? , yes, he/she has, no, he/she hasn´t

do you like..? yes, I do, no, I don´t

does he like..? yes, he does , no, he doesn´t

would you like…?

where do you want to go?

 3. ročník – učebnice Kid's Box 2, 3

- slovní zásoba v rozsahu učebnice

-  seznámení s fonetickými znaky, spelling,

-  osvojená slova dokáže napsat

- aktivně používá slovesa to be, have got, can, like ve všech osobách (otázka, zápor)

-  present simple (přítomný čas prostý)– 3. os. – likes, eats , lives, drinks 

- present continuous(přítomný čas průběhový) pasivně  

4. ročník- učebnice Kid's Box 3

 - slovní zásoba v rozsahu učebnice

- řadové číslovky

- present simple ( přítomný čas prostý – tvoření otázky a záporu)

- adverbs of frequency - příslovce

- present continuous – průběhový čas

 5. ročník – učebnice Kid's Box 4

- slovní zásoba v rozsahu učebnice

- systematizace mluvnice sloves – to be, have got, can

- present simple – ( přítomný čas prostý – tvoření otázky a záporu)

- present continuous – ( přítomný čas průběhový – tvoření otázky a záporu)

- present simple vs. present continuous

- verb like+gerund. ( I like swimming)

- past simple – regular and irregular verbs (minulý čas)

- nouns – plurals, countable/uncountable, articles (podstatná jména množné číslo, počitatelná, nepočitatelná podst. jména, členy a, an, the)

- adjectives - comparative and superlative forms

- pronouns ( possessive, object, subject) - zájmena

 

Naposledy změněno čtvrtek, 16 duben 2020 07:39

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024