Člověk a jeho svět

Napsal(a)

Hodinové dotace

1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdně
3. ročník - 2 hodiny týdně

 

 

Učebnice

výuka probíhá podle učebnice a pracovního sešitu nakladatelství Nová škola Brno

Charakteristika předmětu

• pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
• utváří se prvotní ucelený obraz světa
• poznávání sebe i nejbližšího okolí
• seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
• vnímání lidí a vztahů mezi nimi
• všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů
• porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
• porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
• chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme –důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků
Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy a povinnostmi
Lidé a čas – orientace v dějích a čase
Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody
Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti.

Kritéria hodnocení

 

Naposledy změněno pondělí, 22 srpen 2016 20:03

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024