Český jazyk a literatura - 1. stupeň

Napsal(a)

Hodinové dotace

1. ročník – 9 hodin (jedna hodina dělená)
2. ročník – 8 hodin (jedna hodina dělená)
3. ročník – 8 hodin
4. ročník – 7 hodin
5. ročník – 7 hodin

Učebnice 

1. ročník - Živá abeceda, Slabikář- Nová škola

2. ročník - mluvnice, čítanka - Nová škola

3. ročník – mluvnice SPN, čítanka Nová škola
4. ročník – mluvnice SPN, čítanka Nová škola

5. ročník – mluvnice SPN, čítanka Nová škola

Charakteristika předmětu

Předmět český jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Od počátku vzdělávání se český jazyk stává pro žáky 1. stupně nástrojem získávání většiny informací. Vzdělávací obsah předmětu má v 1. období komplexní charakter a obsahuje tři složky:
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Literární výchova
Ve výuce se však obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, analyzovat a kriticky posoudit obsah přečteného textu. Učí se psát komunikační žánry správně po stránce obsahové i formální.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Žáci se učí dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody, odlišnosti, třídí je podle určitých hledisek a dospívají k zobecnění.
V Literární výchově žáci postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky, poznávají základní literární druhy, jejich specifické znaky, učí se postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat literární fikci a skutečnost. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

Také při projektech a projektových dnech je předmět český jazyk hlavním nástrojem komunikace a výstupů projektů. Předmět svým zaměřením umožňuje využití metod a forem práce založených na spolupráci, taktéž je možné při výuce uplatnit prvky dramatické výchovy.

Obsah učiva v jednotlivých ročnících: jazyková výchova
1. ročník
- hláska, slabika, slovo, věta
- tiskací a psací tvary písmen
- význam slova v textu
2. ročník
- slovo, věta – druhy vět
- rozdělení hlásek – samohlásky x souhlásky
- abeceda
- slovo a jeho význam
3. ročník
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- stavba slova – kořen, předpona, přípona
- rozdělení souhlásek – tvrdé, měkké, obojetné
- slovní druhy
- vyjmenovaná slova
4. ročník
- slovní druhy
- stavba věta – věta jednoduchá x souvětí
- podstatná jména – vzory
- slovesa
5. ročník
- stavba věty, základní skladební dvojice
- shoda podmětu s přísudkem
- slovní druhy – přídavná jména

 

 

Naposledy změněno pátek, 24 duben 2020 11:43

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024