Český jazyk a literatura - 2. stupeň

Napsal(a)

 

Učebnice

E. Hošnová, I. Bozděchová, P. Mareš, I. Svobodová - Český jazyk 6., 7., 8., 9. ročník, SPN - nová řada

J. Soukal - Čítanka pro 6., 7., 8., 9. ročník, SPN

Hodinové dotace

6. ročník 5 hodin týdně
7. ročník 4 hodiny týdně 
8. ročník 5 hodin týdně 
9. ročník 4 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura

Je zaměřeno především na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, na vhodné užívání spisovného i nespisovného jazyka a na rozvíjení logického myšlení. Žáci se učí vnímat literární dílo jako zdroj poznání a prožitků a pomocí různých aktivit a alternativních metod se učí pracovat s textem a číst s porozuměním. Zároveň je kladen důraz na to, aby se děti naučily využívat různé zdroje informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, internet atd.) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
opakování pravopisu, jazyk a jeho útvary, hláskosloví, stavba slova, tvarosloví (druhy podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek, slovesný způsob a čas), skladba (rozvíjející větné členy, stavba věty).

7. ročník:
skladba (druhy vedlejších vět, stavba souvětí, větné členy), tvarosloví (skloňování vlastních jmen, skloňování vztažných zájmen, slovesný rod), význam slov, psaní velkých písmen

8. ročník:
tvarosloví (skloňování přejatých slov, slovesný vid), skladba (několikanásobné větné členy, významové poměry), nauka o slovní zásobě, pravopis slov přejatých

9. ročník:
vývoj českého jazyka, význam slova, tvarosloví (skloňování cizích vlastních jmen, tvoření slovesných tvarů z kmene přítomného a minulého, přechodníky), skladba (odchylky od pravidelné větné stavby, stavba složitých souvětí), obecné výklady o jazyce

LIterární výchova je v 6. a 7. ročníku rozdělena podle jednotlivých žánrů, v 8. a 9. ročníku z hlediska literární historie.

Předmět je úzce spojen s dalšími předměty, zejména s cizími jazyky v oblasti gramatiky a s dějepisem, hudební výchovou, výtvarnou výchovou a ekologií životního stylu v oblasti literatury.

Během celé školní docházky mají žáci možnost zhlédnout různá divadelní představení, filmové adaptace literárních děl, navštěvují různé komponované pořady a dílny dle příležitosti a nabídky. V 9. třídě se účastní projektu v Terezíně věnovanému holocaustu a osudům významných kulturních osobností židovského původu za 2. světové války.

Soutěže

Žáci naší školy se tradičně umisťují na předních místech v Olympiádě z českého jazyka.

Naposledy změněno pátek, 17 duben 2020 10:06

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024