Od 3.6. 2024 je v provozu od 10:00 - 12:30 kontakt na LŠD. Vedoucí školní družiny tel. kontakt 704446016.

1. Kontakty a organizace LŠD

Název školy: První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
Adresa: První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 – Krč
Telefon: 261 225 848 (po ohlášení automatu volte číslo linky 44)
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.horackova.cz
Číslo účtu pro poplatek za LŠD: 7169 4329/0800
Číslo účtu pro úhradu stravování: 5533 8041/0100

Letní školní družina v PJZŠ Horáčkova bude organizována pro děti z přípravných tříd a 1.–5. tříd ze základních škol zřizovaných MČ Praha 4 v termínu od 1. 7. 2024 do 26. 7. 2024. Podmínkou uskutečnění provozu LŠD je, že na konkrétní týdenní termín bude přihlášeno minimálně 20 dětí. V případě překročení kapacity LŠD bude situace řešena se zřizovatelem.

2. Provoz LŠD v hlavní budově PJZŠ

Provoz LŠD bude probíhat od 7.00 do 16.00 hodin s možností vyzvednutí žáka ve stanoveném čase po obědě. Příchod žáků do LŠD je možný hlavním vchodem v době od 7.00 do 8.00 hodin, předávání dětí probíhá osobně.
Mimořádný odchod dítěte z LŠD nebo jeho vydání jiné, než oprávněné osobě, bude povolen pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce – viz Přihláška do LŠD nebo Omluvenka z LŠD. Telefonická, SMS nebo e-mailová žádost není možná. Vyzvedávání dětí z LŠD bude možné průběžně během doby provozu LŠD. V případě, že dítě bude odcházet z LŠD bez doprovodu, Musí být tato skutečnost uvedena na docházkovém listu. V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 16.00 hodin, bude telefonicky vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte. V případě, že se zákonného zástupce nepodaří kontaktovat, škola kontaktuje Policii ČR.

Docházka u zapsaného dítěte je povinná. Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce omluví nejpozději v daný den do 8.30 na telefonním čísle LŠD, které bude vyvěšeno na hlavním vchodu a zveřejněno na stránkách školy od 1. 6. 2024. Dopolední i odpolední program bude probíhat s ohledem na počasí a využitím venkovních prostor školy. Při závažném či opakovaném porušení kázně nebo při opakovaném nevyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby LŠD bude dítě z LŠD vyloučeno bez nároku na vrácení školného. Stravování dětí bude zajišťovat školní jídelna poskytnutím oběda. Ve školní jídelně platí řád ŠJ. Zajištění svačin a pitného režimu mimo dobu oběda je na zákonném zástupci dítěte.

3. Přihlášky do LŠD

Přihlášky budou přijímány osobně na recepci školy v době od 7.30 do 16.30 nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 31. 5. 2024. Při nesprávném nebo neúplném vyplnění přihlášky a současném neuhrazení platby za LŠD a ŠJ nebude přihláška akceptována. Úhradou plateb za LŠD a ŠJ zákonný zástupce závazně potvrzuje účast dítěte v letní školní družině.

4. Náklady zákonných zástupců na pobyt dítěte v LŠD:

A) Školné: 200 Kč

Jedná se o jednorázový poplatek, jeho výši neovlivňuje počet dnů pobytu dítěte v LŠD. Je vratný pouze při zameškání 100 % přihlášené doby pobytu a doložením lékařského potvrzení o nemoci dítěte nejpozději v plánovaný den nástupu dítěte do LŠD. Vyúčtování proběhne nejpozději do 31. 8. 2024. 
Školné zaplaťte na číslo účtu uvedené v hlavičce těchto informací s variabilním symbolem 1234, do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, bez této informace nebude platba akceptována!

B) Stravné:

Úhrada ve výši násobku počtu přihlášených dnů pobytu uvedených na Přihlášce do LŠD a výše stravného na den (92 Kč/den – dítě 7 až 10 let, 94 Kč/den – dítě 11 až 14 let věku) – výsledek výpočtu stravného zapíše zákonný zástupce dítěte do přihlášky do LŠD.

Stravné zaplaťte na číslo účtu uvedené v hlavičce těchto informací s variabilním symbolem 12345555, do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, bez této informace nebude platba akceptována!

Celková částka nákladů je splatná v den podání přihlášky nejpozději do 31. 5. 2024.

5. PJZŠ Horáčkova potvrdí provoz LŠD či jeho zrušení zákonným zástupcům přihlášených žáků a kmenovým školám do 19. 6. 2024 na jejich e-mailovou adresu a informaci zveřejní na stránkách školy www.horackova.cz.

6. V případě zrušení provozu LŠD vrátí ZŠ uhrazené částky na v přihlášce uvedený účet do 30. 6. 2024.

7. Odhlášky obědů jsou přijímány nejpozději den předem do 12.30 hodin na telefonním čísle školní jídelny (záznamník) 261 211 560. Při náhlé nepřítomnosti dítěte si lze oběd odebrat první den do vlastních nádob v čase od 11.00 do 11.30 hodin. V případě odhlášení stravy bude přeplatek stravného zaslán na v přihlášce uvedený účet do 15. 9. 2024.

8. Komunikace LŠD se zákonnými zástupci ve věcech organizace provozu bude probíhat prostřednictvím obecných informací na vývěsce LŠD u vchodu, v mimořádných případech pomocí e-mailu či telefonicky. Pro informace od zákonných zástupců je k dispozici telefonní číslo 261 225 848, linka 44, případně telefonní číslo LŠD, které bude vyvěšeno na hlavním vchodu a zveřejněno na stránkách školy od 1. 6. 2024.

9. Děti jsou povinny dodržovat pokyny všech zaměstnanců školy při pobytu v LŠD, udržovat pořádek, neničit vybavení školy, chovat se ukázněně a dodržovat vnitřní řád LŠD, Řád školní družiny (který je součástí Školního řádu První jazykové základní školy v Praze 4) a pravidla, se kterými budou seznámeny.
Vybavení dětí pro pobyt v LŠD: přezůvky, pokrývka hlavy, láhev s pitím, svačina, penál, krém na opalování, převlečení na pobyt venku, případně plavky.

10. Při nástupu do LŠD zákonný zástupce dítěte předá následující doklady - ke stažení zde na stránkách školy:

- prohlášení o bezinfekčnosti,
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- docházkový list

11. Tyto informace o provozu LŠD platí pro provoz LŠD v PJZŠ Horáčkova ve školní roce 2023/2024.

V období od 29. 7.–23. 8. 2024 probíhá letní družina v ZŠ Na Chodovci, informace najdete také na našich stránkách v dokumentech ke stažení.

V Praze dne 27. 2. 2024

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024