Matematika - 2. stupeň

Napsal(a)

Vyučující matematiky

RNDr. Jana Borůvková  

Mgr. Zdeněk Bukvář      (Informace vyučujícího zde)

Mgr. Jan Koželský

Ing. Lukáš Malý Bc.

 Užitečné odkazy

 rozklad na prvočísla    římská čísla    pazout     matika.in    abaku     speedmat    prvočísla 

                                matematika.cz      zš dobřichovice    geogebra  H-mat didaktická prostředí

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematické soutěže

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Matematický klokan

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učebnice

Výuka probíhá ve většině tříd podle programu Tvořivé školy
s využitím učebnic z nakladatelství Fortuna (Detail zde: 6, 7, 8, 9)
a různých pracovních sešitů a sbírek úloh.

Hodinové dotace

6. ročník 4 hodiny týdně
7. ročník 5 hodin týdně
8. ročník 4 hodiny týdně
9. ročník 5 hodin týdně

Vzdělávání v předmětu matematika

Vede žáky k rozvoji logického myšlení a rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí, zejména kompetence k řešení problémů. Matematika ve vztahu s fyzikou, pracovními činnostmi a chemií má za cíl vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a návyky, aby bylo dosaženo zvýšení technické úrovně vzdělanosti naší společnosti, která je obecně považována za nedostačující. Charakter výuky matematiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žáci poznatky získávali na základě individuální nebo skupinové práce. Žáci provádějí zvolené činnosti, které je vedou k pozorování určených jevů. O předkládaných jevech se žáky diskutujeme a vybízíme je k vyjadřování názorů a formulování závěrů vlastními slovy. Tímto způsobem umožňujeme žákům samostatné znovuobjevování poznatků, čímž podporujeme postupný rozvoj klíčových kompetencí a podněcujeme zájem o výuku. Po upřesnění závěrů učitelem si žáci získané poznatky snáze osvojují a zapamatovávají. Učivu, které jim je předkládáno, rozumí, neboť na mnohé dokázali přijít sami. Žáci získávají sebedůvěru a nic nebrání dalšímu průběžnému rozvoji klíčových kompetencí. Vzhledem k rychlému rozvoji vědy a techniky vedeme žáky k přesvědčení, že dobré znalosti z matematiky uplatní v současnosti ve všech oborech. K pochopení, že matematika je dokonalý nástroj, který jim může pomoci k dosahování převratných objevů.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
shrnutí a upevnění učiva prvního stupně, geometrická symbolika, desetinná čísla, úhly, trojúhelník, osová souměrnost, dělitelnost přirozených čísel

7. ročník:
celá čísla, zlomky (racionální čísla), poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, středová souměrnost, konstrukce trojúhelníků, rovnoběžníky, hranoly.

8. ročník:
mocniny, celistvý výraz, lineární rovnice, kružnice, kruh, válec, Pythagorova věta, konstrukční úlohy - využití množin bodů stejné vlastnosti

9. ročník:
 soustava dvou rovnic o dvou neznámých, podobnost trojúhelníků, využití podobnosti v geometrii, slovní úlohy řešitelné pomocí rovnic a soustav rovnic, funkce - úvod do problematiky, lineární funkce, jehlan a kužel.

Hodnocení matematiky

– stupeň zvládnutí učiva
   – minimálně 2 známky z testů  z každé probrané kapitoly, a zároveň minimálně 10 známek za jedno pololetí (testem se rozumí písemná práce v rozsahu 10 – 20 minut)
   – známka z jedné písemné práce za pololetí (na celou vyučovací hodinu – 45 minut)
– systematické vedení sešitu
– aktivní práce v hodině
– nošení pomůcek na hodiny
– systematická domácí příprava

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Naposledy změněno pondělí, 04 září 2023 11:48

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023