Matematika - 2. stupeň

Napsal(a)

Vyučující matematiky

RNDr. Jana Borůvková  

Mgr. Zdeněk Bukvář      (Informace vyučujícího zde)

Mgr. Jan Koželský

 Užitečné odkazy

 rozklad na prvočísla    římská čísla    pazout     matika.in    abaku     speedmat    prvočísla 

                                matematika.cz      zš dobřichovice    geogebra  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učebnice

Výuka probíhá ve většině tříd podle programu Tvořivé školy
s využitím učebnic z nakladatelství Fortuna (Detail zde: 6, 7, 8, 9)
a různých pracovních sešitů a sbírek úloh.

Ve třídě 7.B probíhá výuka matematiky metodou profesora Hejného vyučující RNDr. Jana Borůvková

Hodinové dotace

6. ročník 4 hodiny týdně
7. ročník 5 hodin týdně
8. ročník 4 hodiny týdně
9. ročník 5 hodin týdně

Vzdělávání v předmětu matematika

Vede žáky k rozvoji logického myšlení a rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí, zejména kompetence k řešení problémů. Matematika ve vztahu s fyzikou, pracovními činnostmi a chemií má za cíl vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a návyky, aby bylo dosaženo zvýšení technické úrovně vzdělanosti naší společnosti, která je obecně považována za nedostačující. Charakter výuky matematiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žáci poznatky získávali na základě individuální nebo skupinové práce. Žáci provádějí zvolené činnosti, které je vedou k pozorování určených jevů. O předkládaných jevech se žáky diskutujeme a vybízíme je k vyjadřování názorů a formulování závěrů vlastními slovy. Tímto způsobem umožňujeme žákům samostatné znovuobjevování poznatků, čímž podporujeme postupný rozvoj klíčových kompetencí a podněcujeme zájem o výuku. Po upřesnění závěrů učitelem si žáci získané poznatky snáze osvojují a zapamatovávají. Učivu, které jim je předkládáno, rozumí, neboť na mnohé dokázali přijít sami. Žáci získávají sebedůvěru a nic nebrání dalšímu průběžnému rozvoji klíčových kompetencí. Vzhledem k rychlému rozvoji vědy a techniky vedeme žáky k přesvědčení, že dobré znalosti z matematiky uplatní v současnosti ve všech oborech. K pochopení, že matematika je dokonalý nástroj, který jim může pomoci k dosahování převratných objevů.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
shrnutí a upevnění učiva prvního stupně, geometrická symbolika, desetinná čísla, úhly, trojúhelník, osová souměrnost, dělitelnost přirozených čísel

7. ročník:
celá čísla, zlomky (racionální čísla), poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, středová souměrnost, konstrukce trojúhelníků, rovnoběžníky, hranoly.

8. ročník:
mocniny, celistvý výraz, lineární rovnice, kružnice, kruh, válec, Pythagorova věta, konstrukční úlohy - využití množin bodů stejné vlastnosti

9. ročník:
lineární nerovnice, soustava dvou rovnic o dvou neznámých, lomené výrazy, podobnost trojúhelníků, využití podobnosti v geometrii, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, funkce - úvod do problematiky, lineární funkce, jednoduché kvadratické funkce, jehlan a kužel.

Hodnocení matematiky

– stupeň zvládnutí učiva
   – minimálně 2 známky z testů  z každé probrané kapitoly, a zároveň minimálně 10 známek za jedno pololetí (testem se rozumí písemná práce v rozsahu 10 – 20 minut)
   – známka z jedné písemné práce za pololetí (na celou vyučovací hodinu – 45 minut)
– systematické vedení sešitu
– aktivní práce v hodině
– nošení pomůcek na hodiny
– systematická domácí příprava

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematické soutěže ARCHIV:

2019/2020

       •   Matematická olympiáda 2019/20 ke stažení MO 2019_20

2018/2019

  •  Matematická olympiáda 2018/19 ke stažení MO 2018_19

2017/2018

  • Matematická olympiáda ke stažení : MO 2017_18

2016/2017

  • Matematická olympiáda 2016/17 ke stažení: MO 2016_17

 

Naposledy změněno středa, 22 únor 2023 15:18

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022