Pro žáky a rodiče

Žákům 4. a 5. ročníků nabízíme ojedinělou příležitost účastnit se zájezdu do Anglie s pobytem v anglické škole.

V pondělí 13. 2. 2017 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěžilo 65 žáků ve 3 kategoriích. V jednotlivých kategoriích zvítězili Dan Murk (6.C), Nicolas Hanslik (7.B) a Josef Vácha (8.B). Gratulujeme!

Podrobné informace v detailu článku.

KNJ obvodní kolo

Termín: 6. února  2019 (středa ) v budově PJZŠ Horáčkova

Prezence:  8.15 - 8.30. S sebou psací potřeby, přezutí, svačina, pití

Části: poslech, připravené téma, popis obrázku a volná konverzace.

Témata kategorie 1A a 1B (základní škola 6.+7. ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Meine Hobbys, Meine Familie und Freunde, Mein Tag und meine Woche,Wetter und Kleidung, Tiere.

Témata kategorie 2A  a 2B (základní škola 7.–9.ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Wetter und Kleidung, Reisen und Ferien, Leben in der Stadt und auf dem Lande, Mein Zuhause, Freizeit und Hobbys

 

 

Bern, čokoláda, sýry, Ženevské jezero, Ženeva, Altdorf, Luzern

Prosíme rodiče, kteří žádají školu o podpůrná opatření pro svoje dítě ve školním roce 2019-20, aby kontaktovali výchovnou poradkyni Mgr. Miroslavu Bláhovou.

Podrobné informace v detailu článku.

 Od 11. 3. 2020 má celoroční plán pouze informativní charakter - sledujte aktuální zprávy

Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2019
Informativní rodičovské schůzky 19. 9. 2019
Testy profesní orientace 9. tříd 11. a 18. 10. 2019
Zájezd do Anglie 5. a 6. tříd 12.–19. 10. 2019
Projektové dny 24. a 25. 10. 2019
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2019
Čtvrtletní pedagogická rada 13. 11. 2019
Rodičovské schůzky 14. 11. 2019
Den k výročí 17. listopadu 15. 11. 2019
Dny bezpečí 18.–22. 11. 2019
Mikuláš 5. 12. 2019
Vánoční představení 18. 12. 2019
Tvoje tvář má známý hlas 20. 12. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019–3. 1. 2020
Uzavření klasifikace 17. 1. 2020
Pololetní pedagogická rada 22. 1. 2020
Turnaj ve florbalu 29. 1. 2020
Pololetní vysvědčení 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Školní ples 7. 2. 2020
Jarní prázdniny 17.–23. 2. 2020
Dny otevřených dveří pro zápis 4. a 5. 3. 2020
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 1. a 2. 4. 2020
Ředitelské volno 1. 4. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy duben 2020
Třičtvrtěletní pedagogická rada 22. 4. 2020
Rodičovské schůzky 23. 4. 2020
Fotografování tříd 23. 4. (11. 5.) 2020
Zahradní slavnost 29. 4. 2020
Zkoušky CAE nanečisto 30. 4. 2020
Zkoušky KET, PET nanečisto 4. a 5. 5. 2020
Ředitelské volno 6. a 7. 5. 2020
Zkoušky FCE nanečisto 12. a 13. 5. 2020
Procházky Prahou FJ 14. 5. 2020
Procházky Prahou AJ 15. 5. 2020
Projekt 9. ročníků – Terezín 2.–3. 6. 2020
Voda pro 8. ročníky 8.–12. 6. 2020
Jazykové certifikáty NJ, FJ, ŠJ 10. 6. 2020
Jazykové certifikáty AJ 11. 6. 2020
Uzavření klasifikace 12. 6. 2020
Zájezd do Anglie 13.–20. 6. 2020
Zkoušky Movers 15. a 16. 6. 2020
Slavnostní předání certifikátů Movers upřesníme
Závěrečná pedagogická rada 17. 6. 2020
Předání absolventských listů, setkání s rodiči 24. 6. 2020
Vysvědčení 26. 6. 2020
Hlavní prázdniny 27. 6.–31. 8. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021 1. 9. 2020

 Školy v přírodě – 16. 5.–20. 6. 2020

Vyučující OV

Mgr. Eva Turoková                  Mgr. Barbora Jelínková          Mgr. Petra Rejchrtová

PaedDr. Hana Sivanincová        Mgr. Viktor Heteš Turok

 

 

 

Učebnice

Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana, Šebková Jitka:
Občanská výchova 9 nakl. Fraus 2006
Rodinná výchova 9 nakl. Fraus 2006

Horská Viola a kol.: Občanská výchova pro 6. a 7. ročník základní školy, nakl. Fortuna 2005

Horská Viola a kol.: Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, nakl. Fortuna 2005  

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu OV

Základní náplní předmětu „Občanská výchova“ je výchova, vzdělávání a působení na každého žáka jako na jedinečnou osobnost. Učivo, které se v každém ročníku prohlubuje, zahrnuje několik oddílů, které se zabývají vztahy mezi jedincem a společností, schopností zdravého soužití, spoluprací, schopností orientace na trhu práce a možnostmi změn v rámci rekvalifikací.

V kapitole výchova k občanství se učí děti znát základy historie naší republiky, získávají přehled o současném dění ve společnosti a v praktické části se seznamují se státní správou, s jednáním na úřadech, se svými občanskými povinnostmi a právy.

Neméně důležitou je kapitola růst a rozvíjení osobnosti v průběhu života, zahrnující vývoj osobnosti v závislosti na životním prostředí, rodině a společnosti. Součástí výuky je také učení se pravidlům správného jednání v zátěžových situacích i při mimořádných událostech.

V oblasti prevence, která se stává nedílnou součástí tohoto vyučovacího předmětu, je učivo zaměřeno na předcházení závislosti na drogách i dalších návykových látkách, které jsou často společností tolerovány, a také na předcházení patologických projevů chování ve skupině (šikana, rasismus, diskriminace). Součástí této kapitoly je i výchova k toleranci a vzájemnému respektování osobitosti a zvláštností a umění zacházet se svými emocemi.

Oblast sexuální výchovy se zaměřuje svou náplní tak, aby se žáci dobře orientovali a měli potřebné znalosti o sexuálním chování (chráněný sex, antikoncepce, plánované rodičovství, odpovědnost za své zdraví, ochrana před pohlavními i infekčními chorobami, volba partnera, oddálení prvního pohlavního styku do psychické i fyzické zralosti, ochrana před znásilněním a zneužíváním, zásady chování v ohrožujících situacích).   

Náplní kapitol výchovy k volbě povolání je uvědomění si svých schopností a předpokladů pro jednotlivá povolání, umění orientace na trhu práce a možností zaměstnání při rekvalifikacích. Neméně důležitá je orientace v oblasti státní správy a sociální sféry.

Náplň učiva odpovídá požadavkům zvládání kompetencí tak, jak byly stanoveny ŠVP.

Formy a metody realizace: Skupinové vyučování, diskuse, výklad, příprava a prezentace samostatné práce v daném tématu, soutěže, testy, dramatizace, nácviky chování v různých situacích, projekty a další formy práce.

Nedílnou součástí na škole byla a i nadále bude spolupráce s odbornými centry, policií i dalšími organizacemi z oblasti zdravotnictví, kultury, sportu, bezpečnostních složek atd.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:

Rodina a širší sociální prostředí
Škola a organizace volného času
Sexuální výchova
Rozvoj osobnosti
Závislosti a prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí

Místo, kde žiji

EU, OSN

Kalednář, svátky

Život mezi lidmi

7. ročník

Rodina a její vliv na mezilidské vztahy
Život mezi lidmi
Škola a školní řád
Národ
Stát
Člověk a kultura
Svět kolem nás
Sociální rozvoj osobnsti
Prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí
Sexuální výchova
Klíče ke zdraví

Já a hospodaření

Obrana státu

 

8. ročník:

Vznik a vývoj osobnosti
Prevence
Člověk a svět práce
Sexuální výchova
Právo a morálka

Zdravý životní styl

Osobnosti naší země

Stát, jeho funkce a typy

Člověk mezi lidmi

9. ročník:

Člověk na trhu práce
Příprava na budoucí povolání
Hospodářství a stát
Stát a právo
Nadnárodní společenství

Náboženství a náboženská tolerance

Projekt Terezín, multikulturní výchova.

Hodnocení v OV

Písemné a ústní zkoušení, projekty, aktivita v hodinách.

Škola se i letos zapojila do tradičních matematackých soutěží Pythagoriáda a Matematická olympiáda.

Srdečně Vás zveme na 14. ročník školního reprezentačního plesu, který se uskuteční v pátek 22. 2. 2019 v KC Novodvorská.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z Živého Betléma.

Kompletní fotogalerii najdete

Testy profesní orientace pro žáky devátých ročníků budou připravené v měsíci říjnu.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019