Pro žáky a rodiče

Všechny informace potřebné pro letošní školní rok budou na Moodle.

Podrobné informace v detailu článku.


 

Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018
Informativní rodičovské schůzky 20. 9. 2018
Projektové dny 25. a 26. 10. 2018
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2018
Čtvrtletní pedagogická rada 14. 11. 2018
Rodičovské schůzky 15. 11. 2018
Dny bezpečí 19.–23. 11. 2018
Mikuláš 5. 12. 2018
Živý Betlém 19. 12. 2018
Tvoje tvář má známý hlas 21. 12. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018–2. 1. 2019
Uzavření klasifikace 18. 1. 2019
Pololetní pedagogická rada 23. 1. 2019
Turnaj ve florbalu 29. 1. 2019
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 11.–17. 2. 2019
Školní ples 22. 2. 2019
Dny otevřených dveří pro zápis 6. a 7. 3. 2019
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 4. a 5. 4. 2019
Ředitelské volno 4. a 5. 4. 2019
Akce ke Dni Země duben 2019
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy 12.–26. 4. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Třičtvrtěletní pedagogická rada 24. 4. 2019
Rodičovské schůzky 25. 4. 2019
Fotografování tříd 25. 4. (9. 5.) 2019
Čarodějnice 30. 4. 2019
Ředitelské volno 6. a 7. 5. 2019
Zkoušky KET, PET, FCE, CAE nanečisto 13.–17. 5. 2019
Zájezd Švýcarsko první polovina května 2019
Zájezd Anglie 26. 5.–2. 6. 2019
Procházky Prahou NJ, FJ 4. 6. 2019
Voda 10.–14. 6. 2019
Uzavření klasifikace 17. 6. 2019
Závěrečné zkoušky kursů Movers 17. 6. 2019
Jazykové certifikáty NJ, FJ, ŠJ 17. 6. 2019
Koláče 18. 6. 2019
Jazykové certifikáty AJ 19. 6. 2019
Závěrečná pedagogická rada 19. 6. 2019
Předání absolventských listů, setkání s rodiči 19. 6. 2019
Projekt 9. ročníků – Terezín 20.–21. 6. 2019
Slavnostní předání certifikátů Movers 27. 6. 2019
Vysvědčení 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny 1. 7.–31. 8. 2019
Zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. 2019

 Školy v přírodě – 10. 5.–14. 6. 2019

Vyučující OV

Mgr. Eva Turoková                  Mgr. Petra Rejchrtová

PaedDr. Hana Sivanincová     

 

 

 

Učebnice

Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana, Šebková Jitka:
Občanská výchova 9 nakl. Fraus 2006
Rodinná výchova 9 nakl. Fraus 2006

Horská Viola a kol.: Občanská výchova pro 6. a 7. ročník základní školy, nakl. Fortuna 2005

Horská Viola a kol.: Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, nakl. Fortuna 2005  

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu OV

Základní náplní předmětu „Občanská výchova“ je výchova, vzdělávání a působení na každého žáka jako na jedinečnou osobnost. Učivo, které se v každém ročníku prohlubuje, zahrnuje několik oddílů, které se zabývají vztahy mezi jedincem a společností, schopností zdravého soužití, spoluprací, schopností orientace na trhu práce a možnostmi změn v rámci rekvalifikací.

V kapitole výchova k občanství se učí děti znát základy historie naší republiky, získávají přehled o současném dění ve společnosti a v praktické části se seznamují se státní správou, s jednáním na úřadech, se svými občanskými povinnostmi a právy.

Neméně důležitou je kapitola růst a rozvíjení osobnosti v průběhu života, zahrnující vývoj osobnosti v závislosti na životním prostředí, rodině a společnosti. Součástí výuky je také učení se pravidlům správného jednání v zátěžových situacích i při mimořádných událostech.

V oblasti prevence, která se stává nedílnou součástí tohoto vyučovacího předmětu, je učivo zaměřeno na předcházení závislosti na drogách i dalších návykových látkách, které jsou často společností tolerovány, a také na předcházení patologických projevů chování ve skupině (šikana, rasismus, diskriminace). Součástí této kapitoly je i výchova k toleranci a vzájemnému respektování osobitosti a zvláštností a umění zacházet se svými emocemi.

Oblast sexuální výchovy se zaměřuje svou náplní tak, aby se žáci dobře orientovali a měli potřebné znalosti o sexuálním chování (chráněný sex, antikoncepce, plánované rodičovství, odpovědnost za své zdraví, ochrana před pohlavními i infekčními chorobami, volba partnera, oddálení prvního pohlavního styku do psychické i fyzické zralosti, ochrana před znásilněním a zneužíváním, zásady chování v ohrožujících situacích)    

Náplní kapitol výchovy k volbě povolání je uvědomění si svých schopností a předpokladů pro jednotlivá povolání, umění orientace na trhu práce a možností zaměstnání při rekvalifikacích. Neméně důležitá je orientace v oblasti státní správy a sociální sféry.

Náplň učiva odpovídá požadavkům zvládání kompetencí tak, jak byly stanoveny ŠVP.

Formy a metody realizace: Skupinové vyučování, diskuse, výklad, příprava a prezentace samostatné práce v daném tématu, soutěže, testy, dramatizace, nácviky chování v různých situacích, projekty a další formy práce.

Nedílnou součástí na škole byla a i nadále bude spolupráce s odbornými centry, policií i dalšími organizacemi z oblasti zdravotnictví, kultury, sportu, bezpečnostních složek, atd.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:

Rodina a širší sociální prostředí
Škola a organizace volného času
Sexuální výchova
Rozvoj osobnosti
Závislosti a prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí

7. ročník:

Rodina a její vliv na mezilidské vztahy
Život mezi lidmi
Domov
Národ
Stát
Člověk a kultura
Svět kolem nás
Sociální rozvoj osobnsti
Prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí
Sexuální výchova
Klíče ke zdraví

8. ročník:

Vznik a vývoj osobnosti
Prevence
Člověk a svět práce
Sexuální výchova
Právo a morálka

9. ročník:

Člověk na trhu práce
Příprava na budoucí povolání
Hospodářství a stát
Stát a právo
Nadnárodní společenství

Projekt Terezín, multikulturní výchova.

Hodnocení v OV

Písemné a ústní zkoušení, projekty, aktivita v hodinách.

Škola se i letos zapojila do tradičních matematackých soutěží Pythagoriáda a Matematická olympiáda.

Srdečně Vás zveme na 14. ročník školního reprezentačního plesu, který se uskuteční v pátek 22. 2. 2019 v KC Novodvorská.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z Živého Betléma.

Kompletní fotogalerii najdete

Testy profesní orientace pro žáky devátých ročníků budou připravené v měsíci říjnu.

Vyučující matematiky

RNDr. Jana Borůvková  

Mgr. Zdeněk Bukvář      (Informace vyučujícího zde)

Mgr. Veronika Bukvicová  

Historie akce KOLÁČE aneb DĚTI DĚTEM

Akce koláče byl nápad lektorky angličtiny a rodilé mluvčí Ity DUNGAN. Obdobným způsobem získávají děti v jejím rodném Irsku prostředky na podporu své školy. V našem případě jsme se rozhodli výtěžek věnovat na charitativní účely.
Celou akci přeložila do češtiny, prosadila a několik let koordinovala Mgr. Dáša PACOVSKÁ (nyní TICHÁ).

1999 – koláče pro Kosovo

vybráno 41 260 Kč
vybrané peníze vloženy na účet SOS Kosovo

2000 – Člověk v tísni

vybráno 38 000 Kč
zúčastnily se 3 školy, toto je částka vybraná PJZŠ

2001 – „mrazák“ NEMOCNICE MOTOL

vybráno 100 000 Kč
zúčastnilo se 5 škol, toto je celková částka vybraná všemi školami. Peníze byly předány nadaci Život dětem.

2002 – dětský domov Zvíkovské Podhradí

vybráno 85 000 Kč

2003 – spolupráce 5 škol, spojeno s přehlídkou dětských tanečních souborů v divadle Ponec.

Výtěžek PJZŠ rozdělen mezi dětský domov poškozený při povodních 2002 a Jedličkův ústav.
vybráno 40 567 Kč
20 284,– DD Sázava
20 283,– Jedličkův ústav

2004 – pro NEMOCNICI MOTOL

vybráno 43 672,50 Kč
hračky pro nemocné děti – 11 766,50 Kč
nákup dětského invalidního vozíku – 25 600,– Kč
převod na konto nemocnice – 6 306,– Kč

Zástupci žákovského parlamentu v doprovodu ředitele školy Mgr. Daniela JANATY předali zakoupené hračky přímo dětem v nemocnici.

2005 – kvůli hrozbám našeho zřizovatele jsme tuto akci nemohli uskutečnit

2006 – pro FOD a Jedličkův ústav

vybráno 38 283 Kč
Fond Ohrožených Dětí KLOKÁNEK – 18 000,– Kč
Jedličkův ústav – 20 283,– Kč

Zástupci žákovského parlamentu v doprovodu pana zástupce Střeštíka předali zakoupené hračky a kompenzační pomůcky přímo dětem v zařízeních.

2007 – pro FOD a Adopce na dálku

vybráno 29 587,50 Kč
jedno děvče a jeden chlapec z Indie 10 000,– Kč
Fond Ohrožených Dětí KLOKÁNEK 19 587,50 Kč

2008 – pro Kojenecký ústav při Thomayerově nemocnici a Adopce na dálku

vybráno 27 216,50 Kč
Kojenecký ústav při Thomayerově nemocnici – 17 416,50 Kč
Adopce na dálku – 9 800,– Kč

2009 – FN Motol, asistentka pro nevidomého Jakuba a Adopce na dálku

vybráno: 29 811,– Kč
1) Adopce na dálku – 9 800,– Kč
2) Asistentka pro nevidomého Jakuba na kurz FCE – 11 200,– Kč
3) FN Motol – dětské oddělení – 10 000,– Kč
Do 10 000,– Kč chybí 1 189,– Kč – částku doplatí O. s. Triangl

2010 – Adopce na dálku, Nadace Plaváček

vybráno: 30 654,– Kč
1) Adopce na dálku – 9 800,– Kč
2) Nadace Plaváček pro podporu talentovaných a nadaných dětí z dětských domovů 20 000,– Kč
3) Vyrovnání nedoplatku z roku 2009

2011 – Adopce na dálku, podpora asistentů dětí se zrakovým postižením

vybráno: 29 196,– Kč
1) Adopce na dálku – 4 900,– Kč
2) Podpora asistentů dětí se zrakovým postižením

2012 – Adopce na dálku, Středisko výcviku vodicích psy, pomůcky pro děti se zrakovým postižením

vybráno: 32 264,– Kč
1) Adopce na dálku – 4 900,– Kč 2) Středisko výcviku vodicích psů – náklady na jedno štěně za období 10 měsíců – 20 000,– Kč 3) Pro potřeby našich dětí se zrakovým postižením – 7 364,– Kč

2013

Ve školním roce 2012/2013 se akce „Koláče“ nekonala kvůli povodním a přerušení provozu školy.

2014

vybráno: 31 256,– Kč
Z peněz jsme zaplatili adopci indické dívky Sunithy a zbytek jsme věnovali na charitu.

2015

vybráno: 32 163,– Kč
Z peněz jsme zaplatili adopci indického chlapce Prasada a 30 000,- Kč mezinárodní organizaci UNICEF.

2016

vybráno: 23 861,– Kč
Dětský školní parlament v průběhu podzimu rozhodne, koho vybranými prostředky podpoří.

 Těšíme se na příští školní rok.

... z toho vyplývá, že za 17 ročníků akce KOLÁČE se podařilo naší škole získat a na pomoc dětem v nouzi poukázat 684 047,50 Kč

Ačkoli má druhé pololetí vašeho závěrečného roku na Horáčkovce svá specifika, musím vám připomenout (přece jenom, co je psáno, to je dáno), že vaše působení na základní škole nekončí ve chvíli, kdy vám v rukou přistane radostný dopis se zprávou o přijetí na vaši vysněnou SŠ. Chcete-li ukončit studium na PJZŠ Horáčkova v řádném termínu, tj. do konce června 2015, čtěte pozorně a pokud si nebudete něčím jistí, nebojte se zeptat. 

Co se týče angličtiny v režii D. Lisové, platí následující:

1) Aktivní účast v hodinách, adekvátní docházka (viz. školní řád)

2) Zodpovědné plnění daných povinností, zejména vypracování domácích úkolů

3) Review

Recenze jedné anglicky psané knihy - próza, rozsah recenze 180 - 220 slov (materiály máte k dispozici, prezentace knihy do 31.3., v opačném případě vám bude přidělena ze školní knihovny). Termín k odevzdání - 7.5. 

Výše uvedené body jsou předpokladem k úspěšnému postupu ke dvojici závěrečných zkoušek - Procházky Prahou a Jazykové certifikáty.

4) Procházky Prahou

A) Závěrečná prezentace v jiném jazyce než AJ

Vlastní rukou psaný projekt s ilustracemi a obrázky v minimálním rozsahu A3 (400 words, resp. 3 minuty trvající výklad o přidělených památkách.) Deadline - 31. 5.

(Stručné poznámky pod odrážkami jsou možné - souvislý text, který nenápadně čtu a myslím si, že si toho nikdo nevšimne, nikoliv.) 

Projekt bude odprezentován před třídou během hodin AJ do 18. 6.

B) Závěrečná prezentace v AJ

Ručně vypracovaný projekt s ilustracemi a obrázky v minimálním rozsahu A4 (200 words). Deadline - 31.5.

Minimální doba mluvené prezentace 5 minut za stejných podmínek jako studenti skupiny A. Veřejná prezentace před kamerou (pro studijní a evaluační účely) při průvodcovské procházce Prahou během června (datum viz. plán). Projekt odevzdám do uzavření pololetní klasifikace viz. Organizace školního roku.

5) Jazykové certifikáty

Splnění kritérií ERR úrovně A2-B1 (Cambridge Exams PET, FCE) - zahrnuje LISTENING, READING, SPEAKING - jazykové certifikáty i procházky Prahou jsou povinné pro všechny žáky a bez jejich úspěšného složení nemůže být klasifikace ukončena, resp. může být odložena až do konce srpna daného školního roku.

Jazykové zkoušky k získání jaz. certifikátu nemusím dělat

A) pokud se mi podařilo získat oficiální certifikát PET nebo FCE v letošním školním roce. (Kopii certifikátu nebo výsledků z Britské rady předám svému vyučujícímu do termínu ukončení klasifikace.)

B) jestliže jsem uspěl/a v tzv. zkouškách nanečisto pořádaných na PJZŠ Horáčkova v termínu během druhého pololetí (PET odpovídá úrovni A2, FCE úrovni B1 - vyučujícímu AJ odevzdám kopii výsledků.)

I wish you all good luck, my dear students.

 

Pozn. Nesplnění či neodevzdání úkolu v daném termínu má za následek zhoršení známky.

 

 

 

 

 

 

Ledová jeskyně Eisriesenwelt, soutěska Liechtensteinklamm, Solný důl, Salzburg

Termín: 6. – 7. 5. 2015 (odjezd 5. 5. později večer)

Milí čtenáři,

máte problém a nevíte co s ním? Na této stránce najdete kontakty na lidi, kteří by vám mohli pomoci. A pokud zrovna nevyberete toho správného, nevadí, určitě vás nasměruje, na koho se máte obrátit. Důležité je, abyste se nebáli řešení.

Kritéria hodnocení jsou zpracována pro jednotlivé skupiny předmětů. Kritéria pro hodnocení projektů, skupinové práce a sebehodnocení žáka.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 70
listopad 2018